Przetargi.pl
„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycjami dotyczącymi przebudowy i rozbudowy SUW w Rogoźnicy”

Gmina Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 712 496
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 20
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 712 496
  REGON: 30237428000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miedzyrzecgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycjami dotyczącymi przebudowy i rozbudowy SUW w Rogoźnicy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją obejmującą przebudowę i rozbudowę Stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy, działka nr 103/5, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Zakres nadzoru dotyczy prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w ramach realizowanego zadania. Działka, w obrębie której prowadzone będą roboty jest zabudowana, ogrodzona, wyposażona w infrastrukturę techniczną, a w tym m.in.:. studnia głębinowa Nr 1 (podstawowa) z szachtem technologicznym; studnia głębinowa Nr 2 (awaryjna) z szachtem technologicznym; parterowy budynek technologiczny SUW; cylindryczny, naziemny zbiornik magazynowy na wodę uzdatnioną; zbiornik podziemny na wody popłuczne; zbiornik podziemny na ścieki z chlorowni; zbiornik podziemny na ścieki socjalne; murowany budynek gospodarczy; wiata na odpady; ogrodzenie terenu z wjazdem oraz pozostałe elementy infrastruktury technicznej jak rurociągi wody, kanalizacja, instalacje eNN i instalacje sterownicze. Zakres usług polegających na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru obejmuje przede wszystkim czynności określone w pkt. 2.1 i 2.2. SIWZ z uwzględnieniem pełnienia nadzoru w zakresie branży sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacji elektrycznych jako współudział inspektorów branżowych, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach/zakresach zgodnie z pkt. 4.2.3 SIWZ. Na przedmiot zamówienia składają się dwa zadania: 1) zadanie I - pt. „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją dotyczącą przebudowy SUW w Rogoźnicy” w ramach realizowanego projektu pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy”. Prace budowlane dotyczące przebudowy SUW obejmują swym zakresem: - rozbudowę i przebudowę budynku technologicznego o pomieszczenie na agregat prądotwórczy, polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych (m.in. wykonanie fundamentów, ściany działowej, podłogi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu, wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, podbitką i odwodnieniem dachu oraz roboty elewacyjne wraz z wykonaniem opaski wokół budynku). - instalacje elektryczne stacji uzdatniania wody (wykonanie nowej szafy zasilającej wraz z nowymi instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, instalacją oświetlenia terenu, itp.), - montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SUW o mocy 38,7 kWp, - instalacje i obiekty technologiczne, a w tym modernizację studni Nr 1 i Nr 2 oraz zbiornika retencyjnego, - wykonanie pełnej automatyki opartej o programowalny sterownik PLC; - wykonanie monitoringu stacji z transmisją danych do centralnej dyspozytorni. 2) zadanie II - „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją dotyczącą rozbudowy SUW w Rogoźnicy” w ramach realizowanego projektu pn. „Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski”. Prace budowlane dotyczące rozbudowy SUW obejmują swym zakresem budowę zbiornika magazynowania wody o pojemności użytkowej 250 m3 (zbiornik żelbetowy prefabrykowany o średnicy wew. fi = 10,0m) wraz z instalacjami międzyobiektowymi do zbiornika (branża sanitarna i elektryczna) i utwardzeniem terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w formie pisemnej - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 2. Wraz z oferta Wykonawca składa: dokument, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, złożone na zasadach określonych w pkt 4.4 – 4.5 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innego podmiotu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach