Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją dotyczącą rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Aktywności i Integracji Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Gmina Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 712 496
 • Data zamieszczenia: 2019-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 20
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 712 496
  REGON: 30237428000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miedzyrzecgmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją dotyczącą rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Aktywności i Integracji Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją obejmującą: 1) rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Aktywności i Integracji Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty. Zakres inwestycji objętej nadzorem to rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek Centrum Aktywności i Integracji Społecznej z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (budowa wiaty, wydzielenie miejsca na ognisko, budowa ciągów pieszych i utwardzenia wraz z małą architekturą - ławki, kosze, klomby z zielenią, oświetlenie oraz monitoring, budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw - zagospodarowanie przestrzeni publicznej). Wykonana zostanie również instalacja zewnętrzna przyłącza wodociągowego. 2) budowę oczyszczalni ścieków. Zakres inwestycji objętej nadzorem to budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków o przepustowości Q d śr= 15,40 m3/d, w skład której wchodzi: instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji technologicznej, instalacja kanalizacji - ścieki oczyszczone, studzienki, separator, przepompownia ścieków surowych, przepompownia ścieków oczyszczonych, oczyszczalnia ścieków, drenaż rozsączający 16x12m ø 110 mm w rozstawie 1,0 m, w kopcu o wymiarach 17,5 x14,5m, studzienka rozdzielcza, studzienka zbiorcza, przewód kanalizacji grawitacyjnej PCV ø 160 mm; L= 280,0 m; i= 2,0%; przewód kanalizacji tłocznej PE ø 50 mm; L= 5,5m 3) budowę sceny zadaszonej. Zakres inwestycji objętej nadzorem to budowa sceny zewnętrznej z szafą kablową i słupami oświetleniowymi. 4) budowę zbiornika na gaz o poj. V=4,85 m3 wraz z zewnętrzną instalacją gazową. Zakres inwestycji objętej nadzorem obejmuje montaż zbiornika gazu płynnego o poj. 4,85 m3 na płycie betonowej wraz z instalacją gazową. Zakres nadzoru obejmuje przede wszystkim: 1) prowadzenie wszelkich czynności Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim pełnienie czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 ze zm.); 2) reprezentowanie Inwestora w miejscu realizacji inwestycji objętej nadzorem – zwanym dalej „budową” / „miejscem budowy” poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z wielobranżowym projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej; 3) nadzór w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, sanitarnej oraz instalacji elektrycznych poprzez inspektorów branżowych, posiadających wymagane uprawnienia budowlane; 4) sprawdzanie/kontrolę jakości wykonywanych robót i ich zgodności z dokumentacją, przepisami techniczno – budowlanymi, normami państwowymi i europejskimi, branżowymi, zasadami współczesnej sztuki budowlanej oraz kontrolą rodzaju wyrobów budowlanych wbudowanych oraz przeznaczonych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 5) prowadzenie narad konsultacyjnych i koordynacyjnych z udziałem Inwestora i Wykonawcy min. 2 razy w miesiącu oraz opracowywanie protokołów z niniejszych spotkań – protokoły należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do 5-tego kolejnego dnia od daty spotkania/narady; 6) opracowywanie raportów miesięcznych z postępu robót (na koniec każdego miesiąca) – protokoły należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do 5-tego dnia kolejnego miesiąca; 7) weryfikację i akceptację, łącznie z Zamawiającym, harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, uwzględniającego zakres rzeczowy wykonania robót, a w szczególności etapy robót w przedziałach miesięcznych z odpowiadającymi im wartościami finansowymi oraz innych dokumentów przedstawianych do akceptacji przez Wykonawcę robót budowlanych, np. IBWR, DTR, kart materiałowych itp.; 8) kontrolę i dbałość o terminowość realizacji robót objętych nadzorem; 9) ochronę interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych, w tym m.in. eksploatacyjnych oraz ekonomicznych w stosunku do dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, powziętych ustaleń i uzgodnień oraz umów na realizację robót budowlanych; 10) obecność na placu budowy - w częstotliwości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, a tym samym realizacji robót budowlanych - począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Wymagana jest obecność minimum raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub/i Wykonawcy robót w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy oraz w formie notatek z narad i koordynacji; 11) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego (najpóźniej w terminie 24 godzin od powstania lub uzyskania informacji) o zaistniałych w zakresie realizowanych prac nieprawidłowościach; 12) weryfikację postępów i jakości prac poprzez prowadzone kontrole i odbiory, które podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu robót, odbiorowi końcowemu oraz odbiorowi przed upływem okresu gwarancji/rękojmi za wady; 13) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazaniem jej w użytkowanie, a w tym uczestnictwo w pracach komisji odbiorów częściowych i odbioru końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez wymagane prawem Instytucje, w tym Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz nadzorowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas przeprowadzonych kontroli; 14) nadzorowanie lub/i weryfikacja powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych i geodezyjnych pod względem zgodności realizacji inwestycji z projektem architektoniczno-budowlanym oraz uzgodnieniami powziętymi podczas prowadzenia robót (w tym dokumentacją warsztatową – o ile dotyczy), a także uczestnictwo w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach, testach, badaniach, obmiarach i odbiorach technicznych; 15) ocena konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, wnioskowanie wspólnie z Kierownikiem Budowy o akceptację do Zleceniodawcy (z wyjątkiem robót, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu lub uniknięciu strat – wówczas Inspektor sam podejmuje decyzję wiążącą Wykonawcę); 16) uczestniczenie we wszystkich przeglądach gwarancyjnych oraz naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących zadania w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z tych spotkań i narad; 17) czynny udział w opracowaniu dokumentacji przetargowej w ramach wyboru wykonawcy/wykonawców robót budowlanych objętych nadzorem, a przede wszystkim przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem kompletności, poprawności zastosowanych w niej rozwiązań oraz zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi branżowymi. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 14 kolejnych dni od dnia podpisania umowy opisu przedmiotu zamówienia oraz protokołu z weryfikacji dokumentacji technicznej, a w tym sugestii w zakresie sposobu realizacji robót. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru, które obejmują przede wszystkim czynności określone w pkt. 2.1 i 2.2. SIWZ z uwzględnieniem pełnienia nadzoru w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, sanitarnej oraz instalacji elektrycznych jako współudział inspektorów branżowych, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach/zakresach zgodnie z pkt. 4.2.3 SIWZ. Na przedmiot zamówienia składają się cztery zadania: I zadanie- pt. „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Aktywności i Integracji Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budową wiaty” Prace budowlane obejmują swym zakresem: - roboty budowlane części projektowanej (roboty przygotowawcze ziemne, roboty ziemne, roboty fundamentowe; roboty murowe i żelbetowe, konstrukcja i pokrycie dachu, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki, podłogi parteru i poddasza, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, elementy ślusarsko- kowalskie, elewacja i roboty zewnętrzne); - roboty budowlane części istniejącej (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe; roboty murowe i żelbetowe, konstrukcja i pokrycie dachu, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki, podłogi parteru, poddasze; tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, elementy ślusarsko- kowalskie, elewacja i roboty zewnętrzne); - roboty sanitarne (instalacja centralnego ogrzewania; instalacja technologiczna; instalacja wodociągowa; instalacja kanalizacyjna; instalacja wentylacji i klimatyzacji); - roboty elektryczne (tablice rozdzielcze; roboty izolacyjne; montaż przewodów wewnątrz budynku; montaż osprzętu elektrycznego gniazd i wyłączników, przycisków; montaż opraw oświetleniowych; pomiary elektryczne; instalacje niskoprądowe RTV; instalacje niskoprądowe sieci logiczne; instalacje uziemiające; demontaż starych instalacji urządzeń i osprzętu; - instalacje gazową - zagospodarowanie terenu (rozbiórki istniejących elementów - utwardzenia, budynek, osadnik ścieków oraz ogrodzenie; wiata - roboty przygotowawcze ziemne, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty murowe, konstrukcja wiaty, a w tym pokrycie dachu, podłoża, posadzki, podłogi, ściany elewacyjne; utwardzenie terenu- dojazdy, parkingi, dojścia, zieleń; elementy zewnętrzne (ławki; kosze na śmieci; tablica ogłoszeniowa; donice kwiatowe betonowe; stojak rowerowy; plac zabaw; siłownia zewnętrzna; ogrodzenie) - przyłącze wodociągowe - przyłącze elektryczne (sieci zewnętrzne, WLZ, AG, napęd bramy; linia kablowa oświetlenia terenu; tablice rozdzielcze; montaż przewodów) - instalacja solarna i kocioł na biomasę. II zadanie- „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków” Prace budowlane obejmują swym zakresem: - instalacje kanalizacji sanitarnej, - instalacje kanalizacji technologicznej, - instalacje kanalizacji- ścieki oczyszczone, - studzienki, - separator, - przepompownie ścieków surowych, - przepompownie ścieków oczyszczonych, - oczyszczalnie ścieków, - drenaż rozsączający 16x12m ø 110 mm w rozstawie 1,0 m, w kopcu o wymiarach 17,5 x14,5m, - studzienkę rozdzielczą, - studzienkę zbiorczą, - przewód kan. grawitacyjnej PCV ø 160 mm; L= 280,0 m; i= 2,0%; przewód kanalizacji tłocznej PE ø 50mm; L= 5,5m. III zadanie- „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją budowy sceny z zadaszeniem” Prace budowlane obejmują swym zakresem: - roboty przygotowawcze ziemne - roboty ziemne, - roboty fundamentowe, żelbetowe, - dach- konstrukcja i pokrycie, - podłoża, posadzki, podłogi, - przyłącze elektryczne, - instalacja elektryczna dla sceny. IV zadanie- „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją budowy zbiornika na gaz o poj. V=4,85 m3 wraz z zewnętrzną instalacją gazową” Prace budowlane obejmują swym zakresem: - montaż instalacji gazowej ze zbiornikiem o poj. 4,85 m3 z przyłączem i szafą gazową, - zewnętrzną instalację gazową, - instalację elektryczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w formie pisemnej - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 2. Wraz z ofertą Wykonawca składa dokument, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, złożone na zasadach określonych w pkt 4.4 – 4.5 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innego podmiotu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach