Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,, Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno - wykonanie sufitów oraz izolacja ścian (korytarz, sala główna, scena),,.

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,, Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno - wykonanie sufitów oraz izolacja ścian (korytarz, sala główna, scena),,.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej dla zadania pn. ,, Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno - wykonanie sufitów oraz izolacja ścian (korytarz, sala główna, scena),, w ramach którego wykonawca robót budowlanych wykona roboty polegające na : - rozbiórce elementów stropu drewnianego podsufitka z desek otynkowanych ( sala główna świetlicy, scena, korytarz) – ok. 158,7 m2, - wykonaniu sufitów podwieszanych dwuwarstwowe na ruszcie metalowym ( sala główna świetlicy, scena, korytarz) – ok. 158,7 m2, - wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej jednowarstwowej z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho ( sala główna świetlicy, scena, korytarz) – ok. 158,7 m2, - wykonaniu gładzi gipsowych na stropach gr. 5 mm ( sala główna świetlicy, scena, korytarz) – ok. 158,7 m2, - montażu wyłazu strychowego o wym. 90x90 cm – scena – 1 szt., - wykonaniu ślepej podłogi z płyt wiórowych na poddaszu nad świetlicą – 18,0 m2, - wykonaniu pionowej izolacji wewnętrznej ścian z płytek betonu komórkowego gr. 12 cm – 18,0 cm2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane obejmuje dokumentacja projektowa z uzupełniającymi ją przedmiarami robót wyznaczającymi kategorie robót do wykonania. a) Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje nadzór w branży ogólnobudowlanej nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą integralną część SIWZ. Inspektor nadzoru zobligowany jest do dokładnego zapoznania się z przedmiotową dokumentacją, udostępnioną na stronie Zamawiającego. Zakres obowiązków inspektora nadzoru opisano w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm. ) i w aktach wykonawczych oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. b) Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru to m.in.: 1. Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego Wykonawcy robót, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych inspektora w trakcie trwania robót z jego zakresu. 2. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności od Inspektora nadzoru, brak możliwości skontaktowania się Inspektorem nadzoru przez 3 kolejne dni robocze może stanowić podstawę do rozwiązania umowy. 3. Realizowanie obowiązków i zadań nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane. W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca będzie dokonywał systematycznych przeglądów robót objętych umową na roboty, przyjmował zgłoszenia dotyczące wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zgłaszał do Wykonawcy robót zaistniałe wady i usterki oraz ustalenia dotyczące terminów ich usuwania, nadzorował realizację robót związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczał ich wykonanie. 4.Współuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym. 5. Nadzór spraw związanych ze spełnieniem warunków które inwestor otrzymał od jednostek opiniodawczych, które są niezbędne w celu prawidłowego realizowania inwestycji; .Zaopiniowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ przekazanego przez Wykonawcę robót Zamawiającemu. 6.Kontrola realizacji przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót. 7.Wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego, w tym sporządzanie protokołów z rady budowy. 8. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo: - Wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych. - Żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. - Żądać od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne. Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania swoich pracowników, którzy będą uczestniczyć w pracy Inspektora nadzoru. 10. Roboty koordynuje inspektor specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Zawartość i forma oferty: - wypełniony formularz ofertowy - wzór stanowi załączniki nr 1, - wypełniony ,,Wykaz doświadczenia inspektora nadzoru”, ZAŁ. nr 2, - wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 3, W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ( mającego zastosowanie do spółek cywilnych ) tj. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienie takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach