Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego w sezonie 2019-2020

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 59-170 Przemków, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Fabryczna 16
  59-170 Przemków, woj. dolnośląskie
  tel. -
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdp.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego w sezonie 2019-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego w sezonie 2019-2020”, polegająca na realizacji zadań: 1) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości zimowej, przy czym przez usuwanie rozumie się również zapobieganie, 2) działania profilaktyczne w tym np. bierną osłonę dróg przed zawiewaniem, analizę meteo itp., 3) odśnieżanie ciągów dróg (tj. jezdni, poboczy, chodników), 4) zwalczanie śliskości pośniegowej nawierzchni dróg oraz gołoledzi (poprzez posypywanie), 5) usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie topników do odladzania jezdni lub materiałów uszorstniających, 6) utrzymanie sprzętu do zwalczania skutków zimy w stałej gotowości, 7) gotowość do świadczenia usług, 8) prace porządkowe po sezonie zimowym. Rodzaj wykonywanych zadań jest uzależniony od rodzaju prac wykonywanych na poszczególnych częściach zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Planie Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych Powiatu Polkowickiego w sezonie zimowym 2019 -2020, stanowiącym element załącznika nr 7 - Specyfikacji techniczna Warunki zamówienia: 1. Zamawiający zapewnia Wykonawcom materiały szorstkie do posypywania dróg i chodników. 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane nieprawidłową realizacją zamówienia lub zaniechaniem prac. 4. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków. 5. Wykonawca przy realizacji zamówienia powinien dysponować pracownikami niezbędnymi do wykonania zamówienia (kierowcy, operatorzy), przeszkolonymi na stanowisku pracy. Operatorzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa - za co całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 6. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, zaczepu nośnika i stanu technicznego nośnika. W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu Zamawiającego z osobami uczestniczącymi w zimowym utrzymaniu dróg lub chodników, w trakcie świadczonych usług. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zainstalowania systemu monitorowania pracy sprzętu (typu GPS). W przypadku uszkodzenia w/w sprzętu należy niezwłocznie powiadomić pracownika Zamawiającego. Uszkodzenie systemu monitorowania powstałe z winy Wykonawcy będzie naprawiane na jego koszt, 9. Ilość godzin zimowego utrzymania dróg każdej części zamówienia będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. 10. Ilość kilometrów pokonanych od placu składowego środka uszorstniającego do poszczególnych dróg objętych zamówieniem rozliczona zostanie na podstawie pomiarów GPS zainstalowanych na środkach transportowych Wykonawcy. 11. Każdorazowo przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy operator pojazdu ZUD (kierowca) przekaże telefoniczną informację dyżurnemu PZDP. Powyższa informacja potwierdzona przez dyżurnego PZDP stanowić będzie podstawę ustalenia czasu pracy sprzętu wykonującego usługę ZUD w terenie oraz kilometrów należnych za dojazd z miejsca załadunku środków uszorstniających do miejsca rozpoczęcia usługi (dotyczy części zamówienia od 1 do 6). Trasa przejazdu „powrotna” po zakończeniu usługi do miejsca załadunku zostanie zaliczona dopiero w momencie konieczności ponownego załadunku środka transportującego. 12. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby Wykonawca mógł go użyć do pracy w ciągu max. 2 godzin od momentu telefonicznego zlecenia Zamawiającego. Pojazdy używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników, powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 13. W cenie za części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 6, Wykonawca zobowiązany jest wliczyć gotowości techniczną, tzw. dyżur dyspozytorski, w czasie kiedy Wykonawca nie znajduje się w bezpośredniej dyspozycji Zamawiającego. Pełnienie powyższego dyżuru będzie realizowane w terminie od 01.11.2019 r. do 31.03.2020 r. Ponadto w cenie za części zamówienia od 1 do 6 Wykonawca zobowiązany jest wliczyć dodatkowo koszt załadunku piasku oraz zapewnienie placu składowania dla: - części 1 na terenie Gminy Grębocice, - części 2 na terenie Gminy Polkowice lub Radwanice, - części 3 na terenie gminy Chocianów, - części 4 na terenie gminy Chocianów lub Radwanice, lub Polkowice, - części 5 na terenie Gminy Grębocice, - części 6 na terenie Gminy Gaworzyce. W przypadku wyłonienia jednego Wykonawcy dla części 3 i 4 oraz dla części 1 i 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo utrzymania placu składowania wraz z załadunkiem dla jednej lokalizacji – uzgodnionej uprzednio z Wykonawcą usługi. W przypadku niekorzystnej lokalizacji proponowanych miejsc składowania Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania miejsca załadunku w siedzibie PZDP. W przypadku gdy proponowana przez Wykonawcę cena za utrzymanie placu składowego solanki wraz z załadunkiem będzie większa o ponad 20% w stosunku do średniej arytmetycznej wyliczonej z ceny pozostałych ofert, Zamawiający wskaże miejsce załadunku w siedzibie PZDP 14. Dla część 7 i 8 plac składowania materiałów do posypywania chodników zapewni Zamawiający w swojej siedzibie tj. w Przemkowie przy ul. Fabrycznej 16. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zdeponowania materiałów do posypywania chodników (część 7 i 8), na placu Wykonawcy bez dodatkowych opłat z tytułu utrzymania placu. Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek zabezpieczyć zmagazynowany materiał przed wypłukiwaniem soli (np. plandeka, zadaszenie). 16. Zakres zadań w ramach zimowego utrzymania dróg (ZUD), warunki utrzymania dróg według standardów ZUD oraz wykaz dróg objętych zamówieniem wraz ich lokalizacją zawarte zostały w Specyfikacji technicznej - załączniku nr 7 do SIWZ. 17. Pozostałe warunki związane z wykonaniem zamówienia określa wzór umowy oraz załączniki do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na 10 części, jednak przedmotowe postępowanie dotyczy części 1 - 9:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90622000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wniesienie wadium w wysokości: - Część 1: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), - Część 2: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), - Część 3: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), - Część 4: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), - Część 5: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), - Część 6: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), - Część 7: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), - Część 8: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), - Część 9: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. pkt 1 ppkt. b niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków z udziału w postępowaniu, wykonawca zamieszcza stosowne informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IV. pkt 1 ppkt. b niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika - Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach