Przetargi.pl
Sukcesywny zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług na podstawie kart flotowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ogłasza przetarg

 • Adres: 54-066 Wrocław, Stabłowicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 720 16 01, , fax. +78 71 720 16 00
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
  Stabłowicka 147
  54-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 720 16 01, , fax. +78 71 720 16 00
  REGON: 00003007360000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług na podstawie kart flotowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych na stacjach paliw (benzyny bezołowiowej 95 oktanowej i oleju napędowego ON), akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania pojazdów i maszyn, umożliwienie uiszczania opłat autostradowych, usługi mycia samochodów – w obrocie bezgotówkowym z wykorzystaniem elektronicznych kart flotowych na potrzeby Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30163100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: posiadania koncesji na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnej z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ – wzór druku oświadczeń stanowią załączniki nr 4 i 5 do SIWZ. 3. Dowody, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ (jeżeli dotyczy), 4. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy), 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego rejestru (jeżeli dotyczy). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną