Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień-Łowisko-Wola Zarczycka realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Powiat Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 671 463 , fax. 178 671 964
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 671 463, fax. 178 671 964
  REGON: 69058141300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień-Łowisko-Wola Zarczycka realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. OPIS i ZAKRES ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotowy Projekt jest realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 2. Zakres zamówienia. 2.1. W ramach świadczonej Usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane, przy wykorzystaniu m.in. uprawnień przewidzianych tą ustawą, obowiązków i czynności określonych w umowie, a także w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Programie Funkcjonalno – Użytkowym. W ramach świadczonej Usługi Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez Wykonawcy robót (Podwykonawców) przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty Budowlane zawartą z Wykonawcą, dokumentacją projektową , uzyskaną decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID), obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) zapoznania się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego zagospodarowaniem i uzbrojeniem; 3) sprawdzenia wytyczenia przez Wykonawcy robót: trasy, docelowego ukształtowania terenu objętego robotami oraz pozostałych prac w zakresie pomiarów sytuacyjno - wysokościowych i weryfikacja ich zgodności z dokumentacją projektową; 4) organizacji prac związanych z nadzorem w sposób zapewniający brak nieuzasadnionych przerw w realizacji robót przez Wykonawcy robót w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń Wykonawcy robót; 5) kontrolowania zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanymi dalej STWiORB), przepisami techniczno – budowlanymi, normami, sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o ujawnionych niezgodnościach; 6) udziału w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi przez Wykonawcy robót; 7) wypełniania instrukcji i wskazówek Zamawiającego; 8) informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych; 9) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę; 10) stawiennictwa się na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót na terenie budowy objętym robotami realizowanymi przez Wykonawcy robót lub do siedziby Zamawiającego, 11) obecności na budowie min. jeden raz w tygodniu w czasie trwania robót budowlanych, (obecność należy zgłosić telefonicznie, e-mail lub faksem Zespołowi do Nadzoru) - udokumentowanej w miarę potrzeb wpisami do dziennika budowy; 12) kontroli, zgodnie z zapisami STWiORB; 13) egzekwowania od Wykonawcy robót wymaganych badań i pomiarów; 14) kontrolowania rozliczeń budowy; 15) wstrzymywania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnych z projektem, przepisami BHP i ustaleniami Planu BIOZ; 16) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcy robót harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego; 17) sprawdzenia i zatwierdzenia przedmiaru robót, zatwierdzenia Programów Zapewnienia Jakości, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) opracowanych przez Wykonawcy robót; 18) weryfikacji dokumentów budowy sporządzonych od początku realizacji umowy z Wykonawcą robót , a w przypadku stwierdzenia w nich nieprawidłowości, żądania od Wykonawcy robót podjęcia działań w celu ich wyeliminowania; 19) prowadzenia wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcy robót; 20) akceptowania organizacji, receptur i technologii wykonania robót zgodnie z wymaganiami (STWiORB); 21) akceptowania wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod kątem ich rodzaju, parametrów technicznych, cech; 22) kontrolowania i oceny przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 23) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 24) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub uzyskaną decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID); 25) wstrzymywania robót wykonywanych przez Wykonawcy robót w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie robót budowlanych, na okres trwania siły wyższej i czasu niezbędnego do usunięcia jej skutków; 26) kontrolowania ilości i terminowości wykonanych robót budowlanych poprzez: a) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, b) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów robót częściowych zgodnie z zapisami STWiORB; c) sprawdzanie zakresu rzeczowego i ilościowego zrealizowanych robót (udział w obmiarach wykonanych robót, wykonywanie własnych pomiarów kontrolnych) oraz kontrolę wyliczeń kosztów wykonanych robót budowalnych; d) sprawdzanie i potwierdzanie zgodności faktur Wykonawcy robót z dokumentami odbioru oraz dokumentami rozliczeniowymi robót; 27) składania w ciągu 5 dni (w ciągu 3 dni drogą elektroniczną) po zakończeniu każdego miesiąca raportów miesięcznych z postępu robót, w którym należy przedstawić: a) szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy, b) analizę zgodności postępu robót z harmonogramem robót, c) informację o występujących problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich eliminację lub ograniczenie skutków (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót), d) w przypadku podjęcia czynności nadzoru po rozpoczęciu budowy w pierwszym raporcie należy zawrzeć informację o sprawdzeniu wcześniej sporządzonych dokumentów budowy, e) rozliczenie inwestycji bieżące, narastające oraz planowane a także w miarę potrzeb inne informacje i raporty na wniosek Zamawiającego. Pierwszy raport należy złożyć w ciągu 5 dni (3 dni drogą elektroniczną) po zakończeniu miesiąca następnego po miesiącu, w którym została podpisana umowa z Wykonawcą na pełnienie nadzoru inwestorskiego; 28) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących Projektu i zawartych w nim rozwiązań; 29) uzgadniania z projektantem sprawującym nadzór autorski i opiniowanie w trakcie realizacji, zmian i uzupełnień dokumentacji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego lub wnioskami Wykonawcy robót; 30) sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji, rozliczenie Umowy o Roboty Budowlane zawartej z Wykonawcą w przypadku jej wypowiedzenia; 31) przyjęcia zgłoszenia Wykonawcy robót o zakończeniu robót i po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej oraz skontrolowaniu i zaakceptowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru końcowego, opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z uzasadnieniem); 32) sprawdzenia gotowości obiektów oraz dokumentów do odbioru końcowego, udziału w odbiorze ostatecznym robót, przeprowadzeniu kontroli wykonanych robót zgodnie z zapisami STWiORB; 33) sporządzania dokumentacji fotograficznej terenu w trakcie budowy (co najmniej raz na dwa tygodnie ), z odbiorów robót oraz robót zanikających (wraz z opisem) i przekazania Zamawiającemu w formie elektronicznej, (przy czym zdjęcia te winny być ujęte w porządku chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających danemu miesiącowi kalendarzowemu); 34) weryfikacja zgodności wprowadzonej organizacji ruchu na czas robót z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu; 35) kontrolowania zabezpieczenia przez Wykonawcy robót placu budowy w okresie zimowym oraz w przypadku rozwiązania umowy; 36) przeprowadzania kontroli uporządkowania terenów przyległych do budowy i dowiązania elementów drogi do terenów przyległych; 37) nadzoru nad poprawnością sporządzonych przez Wykonawcy robót dokumentów, niezbędnych do wprowadzenia wszelkich zmian w zakresie robót w stosunku do Projektu budowlanego; 38) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, wymaganych przez Zamawiającego; 39) rozpatrywania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania inwestycyjnego i rozwiązywania problemów z tym związanych, współpracy z władzami lokalnymi i miejscową ludnością; 40) realizacji wszystkich innych czynności i zarządzeń określonych przez Zamawiającego, które będą niezbędne do poprawnej i terminowej realizacji zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest wypełniania w/w obowiązków określonych i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach swoich kompetencji. 2.2. Opis i charakter zadania, nad którym sprawowany będzie nadzór: 1). Roboty drogowe: • Rozbudowa drogi powiatowej w istniejącym przebiegu; • Budowa nowej nawierzchni jezdni na ciągu głównym; • Budowa, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań z drogami przecinającymi; • Budowa i przebudowa chodników; • Przebudowa/budowa przejść dla pieszych; • Budowa/przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych zapewniających dostęp do terenów przyległych; • Wzmocnienie istniejących nawierzchni jezdni (w przypadku konieczności); • Budowa peronów na przystankach komunikacyjnych w lokalizacjach wynikających z uzgodnień na etapie prac projektowych oraz w lokalizacji istniejących przystanków komunikacyjnych; • Przebudowa i budowa odwodnienia drogi wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowo–roztopowych z korpusu drogi i terenu przyległego; • Budowa kanału technologicznego (w przypadku konieczności); • Budowa/przebudowa urządzeń technicznych drogi; • Budowa elementów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji administracyjnych. 2). Obiekty inżynierskie: • Przebudowa/budowa przepustów; 3). Kanalizacja deszczowa: • Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanej drogi do istniejących kanalizacji deszczowych, zlokalizowanych przy projektowanej inwestycji na warunkach, uzyskanych na etapie projektu budowlanego od gestorów sieci lub naturalnych cieków wodnych – na warunkach uzyskanych od Zarządcy cieku i/lub właściciela nieruchomości. 4). Zieleń: • Wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie; 5). Urządzenia ochrony środowiska: • Budowa elementów ochrony akustycznej, jeśli konieczność ich budowy będzie wynikać z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; • Budowa urządzeń oczyszczających ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników, jeśli konieczność ich budowy będzie wynikać z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i/lub pozwolenia wodno-prawnego. 6). Urządzenia bezpieczeństwa ruchu wynikające z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu: • Bariery ochronne; • Balustrady i wygrodzenia dla pieszych. 7). Elementy oznakowania pionowego i poziomego 8). Oświetlenie: • Przebudowa istniejącego oświetlenia w niezbędnym zakresie. 9). Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej: • Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych i teleinformatycznych, wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazociągów, rowów melioracyjnych w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z drogą lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących drodze). 10). Rozbiórki: • Elementów dróg i ulic, • Elementów sieci uzbrojenia terenu, • Elementów małej architektury oraz ogrodzeń, bram i furtek, • Innych elementów kolidujących z inwestycją. II. PODWYKONAWSTWO. 1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia wskazanych w części II.4) cz. I ust. 2 pkt 1-2; 4-32 i 34-40, a w szczególności wszystkich obowiązków jakie spoczywają na Inspektorze nadzoru inwestorskiego zwanego dalej Inspektorem nadzoru, wynikających z Prawa budowlanego. 2. Części zamówienia wskazane w części II.4) cz. I ust. 2 pkt 3 i pkt 33 Wykonawca może powierzyć podwykonawcom. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, firm Podwykonawców. Wykonawca wskazuje w ofercie tylko te części zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcom - dla których znane są firmy Podwykonawców. Wykonawca nie wskazuje podwykonawstwa, gdy na etapie składania oferty nie jest jeszcze znana firma Podwykonawcy. 3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może: - wskazać innych niż w ofercie Podwykonawców; - zrezygnować z podwykonawstwa; - wskazać inny niż w ofercie zakres podwykonawstwa; - wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawców, chociaż w ofercie zadeklarował samodzielne wykonanie zamówienia. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. III. ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ. 1. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę - usługa nadzoru na realizacją robót budowlanych świadczona będzie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane określone w części III.1.3) ust. 1 pkt 1.1. Wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 2 000,00 PLN, słownie: dwa tysiące złotych 00/100.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ WSTĘPNIE, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ. 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę aktualne na dzień składania ofert. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez inne podmioty, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (jeśli dotyczy) . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Dokument, z którego będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - należy dołączyć odpowiedni dokument lub wskazać dostępność dokumentu pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający pobierze dokument samodzielnie. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika, dodatkowo należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej: - kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach