Przetargi.pl
"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego Nadleśnictwa Komańcza wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - ETAP II - drugie postępowanie

Nadleśnictwo Komańcza ogłasza przetarg

 • Adres: 38-543 Komańcza, Komańcza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4677014, 4677331 , fax. 134 677 014
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Komańcza
  Komańcza 125
  38-543 Komańcza, woj. podkarpackie
  tel. 013 4677014, 4677331, fax. 134 677 014
  REGON: 37001446100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.komancza.krosno.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego Nadleśnictwa Komańcza wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - ETAP II - drugie postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego Nadleśnictwa Komańcza wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 224/1 w miejscowości Komańcza. Budynek po przebudowie i rozbudowie będzie budynkiem administracyjnym. W budynku zostaną dobudowane dwa segmenty dwu- oraz jednokondygnacyjne połączone parterowymi łącznikami. Zwiększona powierzchnia użytkowa będzie przeznaczona na biura, archiwum, lokalną bibliotekę, salę konferencyjną i pomieszczenia pomocnicze. Na poddaszu powstaną także pomieszczenia użytkowe. Dach na budynku kopertowy o kącie nachylenia 35°. Z budynku będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne Część rozbudowana budynku zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm. Budynek będzie pokryty dachem kopertowym o konstrukcji drewnianej płatwiowo – krokwiowej. Posadowienie budynku ławy fundamentowe. Strop Teriva 4,0/3 o grubości 34 cm oraz płyta żelbetowa 14 cm. Instalacja elektryczna, instalacja niskoprądowe, ciepłej oraz zimnej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. Powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Komańcza po rozbudowie będzie wynosiła 638,01 m², kubatura 4936,81 m³. W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać: 1) Rozbiórkę istniejącego warsztatu nr inw. 119/363 o pow. zabudowy 66,22 m² i kubaturze 210,28 m³. Budynek wolnostojący, parterowy bez podpiwniczenia, murowany, kryty papą. 2) Rozbiórkę wiaty stalowej nr inw. 119/473 oraz chłodni nr inw. 203/551, o pow. zabudowy 205,56 m², kubatura 942,72 m³. Budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, konstrukcja stalowa ze ścianami murowanymi, kryty blachą trapezową. 3) Rozbiórkę budynku magazynowego z kotłownią nr inw. 139/112, o pow. zabudowy 197,30 m², kubatura 991,30 m³. Budynek piętrowy, wolnostojący z przyległymi dwoma pomieszczeniami, bez podpiwniczenia, konstrukcja murowana, kryty eternitem. 4) Rozbiórkę budynku administracyjnego nr inw. 149/500, o pow. zabudowy 85,94 m², kubatura 561,75 m³. Budynek wolnostojący, piętrowy, bez podpiwniczenia, konstrukcja murowana, ściany ocieplone styropianem gr. 5 cm, dach o konstrukcji krokwiowej kryty blachą płaską. 5) Budowa wiaty na opał o pow. zabudowy 67,01 m² i kubaturze 258,11 m³ o konstrukcji drewnianej, krytą blachą panelową. 6) Budowa wiaty rekreacyjnej o pow. zabudowy 66,00 m² i kubaturze 279,27 m³ o konstrukcji drewnianej, krytą blachą panelową. 7) Budowa zbiornika pożarowego podziemnego ze stali karbowanej o pojemności około 50 m³. 8) Zagospodarowanie terenu Nadleśnictwa Komańcza w skład w którego wchodzą dojścia i dojazdy do budynków z kostki betonowej oraz kamiennej, 23 miejsca postojowe na samochody osobowe, wykonanie ogrodzenia, zadaszenia kontenerów na odpady stałe, oświetlenie terenu, wykonanie terenów zielonych. 9) Budowę instalacji kanalizacji deszczowej oraz przełożenie sieci kanalizacji sanitarnej kolidującej z rozbudową budynku. Lokalizacja – województwo podkarpackie, powiat sanocki, gmina Komańcza, miejscowość Komańcza. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ S.A. O/SANOK nr rachunku: 90 2030 0045 1110 0000 0077 8850 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego Nadleśnictwa Komańcza wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału gwarancji lub poręczenia w kasie Zamawiającego. Dopuszcza się także dołączenie oryginału poręczenia lub gwarancji do oferty – w takim przypadku Zamawiający dokona jego wyodrębnienia po otwarciu oferty i zdeponowania w kasie. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej wymagane jest aby termin ważności gwarancji (poręczenia) zapłaty wadium nie był krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj.: do dnia 22.03.2019 r., do godz. 1200. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania) 2) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu) 3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty, a także pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), jeśli dotyczy. 4) Wypełniony formularz ofertowy zgodny w treści z wzorem - załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5) Kosztorys ofertowy zgodny w treści z przedmiarem robót - załącznikiem nr 1A do SIWZ. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 7) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale VIII ust 5 SIWZ, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie przez te podmioty warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby tych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2 (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ). 8) W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach