Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego do COBORU, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, w 2019 roku.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-320 Przecław, ul. Podzamcze
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 5813194, 5813177 , fax. 175 813 194
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu
  ul. Podzamcze 2
  39-320 Przecław, woj. podkarpackie
  tel. 17 5813194, 5813177, fax. 175 813 194
  REGON: 30163140800086
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przeclaw.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Oddział Terenowy Agencji Wykonawczej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego do COBORU, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, w 2019 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy oleju napędowego ( kod CPV 09134100-8 ), w ilościach określonych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ ( strona 21 i 22 SIWZ ). Dodatkowe warunki : a) Olej napędowy tankowany będzie bezpośrednio do zbiorników naziemnych w miejscu dostawy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt, do miejsc dostaw określonych dla poszczególnych Zadań ( wymienionych w punkcie 2 poniżej ) w wymaganych terminach realizacji dostaw. Koszty transportu ponosi Wykonawca. b) Wykonawca dostarczać będzie paliwo autocysterną o tonażu nie przekraczającym 20 ton, wyposażoną w urządzenia do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego. c) Każda dostawa paliwa będzie odbywała sie na podstawie złożonego zamówienia e-mailem, faksem lub telefonicznie przez Zamawiającego. d) Gęstość i parametry paliwa muszą być zgodne ze świadectwem jakości dołączonym do dowodu dostawy. Paliwo niespełniające opisanych wymogów nie zostanie przyjęte, dostawa zostanie zwrócona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Aktualna na dzień składania ofert koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 755 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach