Przetargi.pl
Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin w I półroczu 2019 roku do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu jakościowo zgodnych z Polską Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-320 Przecław, ul. Podzamcze
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 5813194, 5813177 , fax. 175 813 194
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu
  ul. Podzamcze 2
  39-320 Przecław, woj. podkarpackie
  tel. 17 5813194, 5813177, fax. 175 813 194
  REGON: 30163140800086
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przeclaw.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Oddział Terenowy Agencji Wykonawczej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin w I półroczu 2019 roku do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu jakościowo zgodnych z Polską Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin jakościowo zgodnych z Polską Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ ( strona 26-37 SIWZ) Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy środków ochrony roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław, pow. Mielec. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostawy środków ochrony roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-716 Orły, pow. Jarosław. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy dostawy środków ochrony roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Nowy Lubliniec, ul. Doświadczalna 4, 37-611 Cieszanów pow. Lubaczów. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy dostawy środków ochrony roślin do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Dukla, ul. Trakt Węgierski 6, 38-450 Dukla Dostarczone środki ochrony roślin winny być dopuszczone do obrotu w Polsce i powinny posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt, do miejsc dostaw określonych dla poszczególnych Zadań w wymaganych terminach realizacji dostaw. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustych opakowań po dostarczonych środkach ochrony roślin w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Do każdego jednostkowego opakowania środka ochrony roślin powinna być załączona oryginalna etykieta producenta. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24451000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie w/w warunku Zamawiający wymaga załączenia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 06 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018.646 z późń. zm. ) oraz art. 25 -27 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2018.1310 z późń. zm.). W związku z powyższym Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku musi posiadać aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy - wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ 2) Oświadczenie własne wykonawcy zgodne z załącznikiem do SIWZ 3) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach