Przetargi.pl
Zaprojektowanie zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej rozdzielczej, monitoringu i sterowania systemem zaopatrzenia w wodę” realizowanego w ramach projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – Gmina Skołyszyn – etap I

Gmina Skołyszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38-242 Skołyszyn, Skołyszyn
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skołyszyn
  Skołyszyn 12
  38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie
  tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751
  REGON: 37044038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skolyszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej rozdzielczej, monitoringu i sterowania systemem zaopatrzenia w wodę” realizowanego w ramach projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – Gmina Skołyszyn – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola, gm. Skołyszyn i obejmuje zaprojektowanie: zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej rozdzielczej, monitoringu i sterowania systemem zaopatrzenia w wodę. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) Zaprojektowanie zbiornika magazynowego wody, tj.: • zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych wymaganych prawem zgód i zezwoleń - zbiornika retencyjnego wody z układem zasuw w celu obsługi projektowanej sieci wodociągowej; • zakładana pojemność zbiornika magazynowego wody wynosi 200 m3; • zbiornik dwukomorowy z komorą zasuw, ziemny o pojemności docelowej; • lokalizacja zbiornika, działka nr 208 w Kunowej – własność Gmina Skołyszyn. 2) Zaprojektowanie stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią, tj.: • zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych wymaganych prawem zgód i zezwoleń stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią, uwzględniając wyniki badań wody z posiadanych przez Zamawiającego ujęć wody; • lokalizacja stacji uzdatniania wody, działka nr 208 w Kunowej – własność Gmina Skołyszyn; • wymagana docelowa wydajność systemu zaopatrzenia w wodę: 330 m3 na dobę; • należy zaprojektować system na w/w wydajność, uwzględniając możliwość podziału systemu na dwa niezależne układy technologiczne; • w I etapie zamówienia realizowanego w oparciu o wykonany projekt wybudowany będzie jeden układ technologiczny o wydajności minimum 165 m3 na dobę z możliwością rozbudowy o kolejny układ do osiągnięcia maksymalnej docelowej wydajności 330 m3 na dobę; • Budynek Stacji należy zaprojektować w technologii tradycyjnej. Winien on obejmować:  pomieszczenie biurowe obsługi wraz ze sterownią i rozdzielnią;  pomieszczenie socjalne dla pracowników- sanitariat;  wydzieloną chlorownię;  halę filtrów wraz z pompownią o wielkości dostosowanej do zastosowanej technologii, według wstępnych szacunków: budynek parterowy o wymiarach min. 6, 5 x 12 m;  wszystkie przegrody budynku winny spełniać wymagania wskaźników przenikania ciepła dla roku 2021 (WT2021);  należy również uwzględnić zaprojektowanie na terenie budynku urządzeń i zabezpieczeń p.poż. (hydranty, gaśnice, drogi ewakuacyjne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719);  układ technologiczny o wydajności docelowej należy zaprojektować w postaci dwóch równoległych ciągów – przy czym ze względu na etapowanie – w I etapie wykonany zostanie tylko jeden z nich. Należy mieć na uwadze rozbieżności w jakości wody z poszczególnych studni – które mają istotny wpływ na dobór technologii;  przed doborem technologii zaleca się wykonanie powtórnych badań wykorzystywanych ujęć;  odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – w rejonie działki;  odprowadzenie popłuczyn – po odstojniku – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – w rejonie działki;  instalacje elektryczna budynku winna zostać zaprojektowana i wykonana w sposób umożliwiający podpięcie agregatu prądotwórczego mobilnego;  przy zagospodarowaniu należy uwzględnić wykonanie dojazdu i placu manewrowego oraz ogrodzenia obiektu;  przy budynku należy wykonać miejsce poboru wody wraz z opomiarowaniem – umożliwiające zakup wody przez mieszkańców, którzy nie posiadają dostępu do sieci gminnej. 3) Zaprojektowanie sieci wodociągowej rozdzielczej, tj.: • zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych wymaganych prawem zgód i zezwoleń : sieci wodociągowej rozdzielczej – do zbiornika i stacji uzdatniania wody; • zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych wymaganych prawem zgód i zezwoleń: sieci wodociągowej rozdzielczej, linii zasilania elektrycznego – według przewidywanej trasy sieci wodociągowej oraz planowanej lokalizacji SUW określonej na załączniku graficznym stanowiącym załącznik Nr 3.3 do SIWZ; • formę i zakres zgody właściciela, przez którego działkę będzie przebiegać kanalizacja, stanowiącego „prawo do dysponowania terenem na cele budowlane” Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. Obligatoryjnym załącznikiem do zgody właściciela będzie fragment projektu zagospodarowania dotyczącego udostępnianej nieruchomości z naniesionym przebiegiem sieci wodociągowej i podpisem właściciela /właścicieli/ działki; • Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy (dla osób wskazanych przez Wykonawcę) pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w jego imieniu i na jego rzecz przed wszelkimi organami władzy i administracji publicznej, gestorami sieci itp. w celu dokonania uzgodnień oraz uzyskania opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę; • wymagana minimalna długość sieci wodociągowej, uwzględniając długość sieci od studni do zbiornika retencyjnego nie może być krótsza niż 7 000 m oraz powinna umożliwiać zaprojektowanie i wykonanie przyłączenie co najmniej 120 budynków do wykonanej sieci; • projektowana sieć wodociągowa winna zapewniać ochronę p.poż. budynków w rejonie inwestycji (montaż hydrantów p.poż.); • sieć wodociągową należy lokalizować w istniejących pasach drogowych i na działkach prywatnych minimalizując wejścia w pas dróg powiatowych chyba, że rozwiązanie takie będzie korzystniejsze dla Zamawiającego co Wykonawca winien jednoznacznie wykazać; • w przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż proponowana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody właścicieli nieruchomości; • sieć wodociągową wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomocą zgrzewania. Projektując układ sieci rurociągów należy się starać, aby doprowadzenie wody do gospodarstw mogło się odbywać możliwie najkrótszą drogą; doprowadzenie wody ze studni, montaż przewodów monitoringu i sterowania do SUW należy w miarę możliwości zaprojektować we wspólnym wykopie z projektowaną siecią wodociągową; • poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne i umożliwiać dostawę wody przy jak najmniejszych stratach energii; • sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa. Średnice wodociągu na etapie projektu należy sprawdzić i ew. skorygować. Muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość dostarczanej wody i prędkości tłoczenia; • proponowane urządzenia tłoczne (pompy głębinowe, ewentualnie urządzenia do uzdatniania i dezynfekcji wody) powinny charakteryzować się wysoką niezawodnością, długoletnim bezawaryjnym okresem użytkowania oraz niskimi kosztami eksploatacji; • pompownia SUW powinna składać się z odpowiednio dobranych wielostopniowych pomp pionowych sterowanych sygnałem z przetwornika ciśnienia zamontowanego na wyjściu z SUW; • załączanie pomp powinno odbywać się w systemie automatycznym z możliwością lokalnego ręcznego sterowania zestawem; • pompa /pompy/ wiodąca/e/ powinna/y/ być zasilana/e/ z przemiennika częstotliwości na podstawie sygnału z przetwornika ciśnienia na wyjściu z SUW utrzymując wartość ciśnienia na wyjściu na zadanym poziomie. Pozostałe pompy powinny stanowić rezerwę. Powinny być załączane wg ustalonego algorytmu w przypadku gdy wiodąca pompa nie może utrzymać zadanej wartości ciśnienia na wyjściu. Algorytm sterowania powinien zapewniać rotacje pompy wiodącej sterowanej z przemiennika częstotliwości z pośród dostępnych pomp rezerwowych celem zapewnienia równomiernego zużycia pomp. 4) Zaprojektowanie systemu monitoringu i sterowania gminnego systemu zaopatrzenia w wodę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, spełniającymi poniższe parametry: a) Monitoring nowej stacji uzdatniania wody musi umożliwiać włączenie w istniejący system monitoringu posiadanego przez Zamawiającego. b) Zamawiający posiada istniejący system monitoringu wykonany na urządzeniach sterująco-monitorujących StTr GSM 755 w systemie NiTcom. Szczegółowe wytyczne dotyczące monitoringu zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych, gr. 00/100). 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub jeżeli dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP. W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. W treści przelewu należy podać nazwę zadania zabezpieczonego wadium (może być skrót). Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ - nie określił szczególnego wykazania spełnienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 2) Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) Wykonawca, zgodnie z art. 25a ustawy PZP wraz z ofertą dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także dokumenty o których mowa w Rozdziale IX SIWZ. 4) Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 (wyszczególnionych w Rozdziale VII pkt 1, 2 i 3 SIWZ). 5) Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4 lub złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach