Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO WRAZ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.”

Powiat Jędrzejowski ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 863 741 , fax. 413 863 741
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jędrzejowski
  11 Listopada 83
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 863 741, fax. 413 863 741
  REGON: 29100936600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatjedrzejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO WRAZ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych powiatu jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w branży konstrukcyjno – budowlanej. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania: Zadanie 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JĘDRZEJOWIE Zadanie 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W JĘDRZEJOWIE Zadanie 3 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WODZISŁAWIU Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w/w projektu obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych: Zadanie 1–TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JĘDRZEJOWIE Adres inwestycji: Centrum Kształcenia Praktycznego zlokalizowane na działce o nr ew. 393/3 obręb 4 w miejscowości Jędrzejów, ul. Okrzei 63. Główny zakres robót budowlanych obejmuje: Głęboka termomodernizacja istniejącego budynku. Wewnątrz budynku nie projektuje się żadnych zmian pomieszczeń ani ich funkcji. Termomodernizacja obejmie w szczególności: - modernizację instalacji c.o. - docieplenie stropodachu - docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - montaż c.w.u. - budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej. Zadanie nr 2 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W JĘDRZEJOWIE Adres inwestycji: budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zlokalizowane na działce o nr ew. 393/2 obręb 4 miejscowości Jędrzejów, ul. Okrzei 63. Głęboka termomodernizacja istniejącego budynku. Wewnątrz budynku nie projektuje się żadnych zmian pomieszczeń ani ich funkcji. Termomodernizacja obejmie w szczególności: - modernizację instalacji c.o. - docieplenie stropu i stropodachu - docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej. Zadanie nr 3 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WODZISŁAWIU Adres inwestycji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zlokalizowany na działce o nr ew. 273/6 w miejscowości Wodzisław, ul. Szkolna 4, gmina Wodzisław. Głęboka termomodernizacja istniejącego budynku. Wewnątrz budynku nie projektuje się żadnych zmian pomieszczeń ani ich funkcji. Termomodernizacja obejmie w szczególności: - modernizację instalacji c.o. - docieplenie stropodachu - docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - docieplenie podłogi na gruncie w sali gimnastycznej - budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej. 3.1.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w/w branż w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji – do dnia 31.10.2020r. Wymagany okres rękojmi będzie równy okresowi rękojmi wykonanych robót budowlanych nie krótszy niż 60 m-cy od daty zakończenia świadczenia usługi nadzoru (w okresie rękojmi wymagane pobyty podczas okresowych przeglądów minimum co 12 miesięcy oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego w sytuacjach, w których wymagany będzie do wskazania zakres zgłaszanych wad i usterek Wykonawcy). 3.1.3. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi. 3.1.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją w/w projektu obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: a) Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem zamawiającego wobec wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową obsługę realizacji zadania, jego odbioru, kontrolowanie rozliczeń budowy w tym sprawdzanie kompletności wszystkich dokumentów wykonawcy robót budowlanych przygotowywanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania, b) Zakres działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa obowiązująca ustawa Prawo budowlane zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 w/w ustawy oraz przepisami wykonawczymi. c) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego realizując zadanie będą zobowiązani m.in. do: a. reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na terenie realizacji zamówienia przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i prawem obowiązującym w tym zakresie; b. kontroli zgodności wykonania robót z umową zawartą z Wykonawcą robót; c. obecność na budowie w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją – przez stały nadzór rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy, d. sprawdzania jakości wykonywanych robót, zastosowanych materiałów i urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu e. zatwierdzania materiałów, technologii oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową; f. podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji zadań w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą zadań, w dokumentacji projektowej; g. potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad - odbiory robót ulegających zakryciu; h. uczestnictwa, sprawdzania i dokonywania odbiorów częściowych i końcowych w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych i przekazania obiektów budowlanych do użytkowania, i. wydawania kierownikom robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych prac, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych; j. żądania od kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, k. bieżącej kontroli ilości, terminowości i poprawności wykonywanych robót, podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji; l. bieżącego sprawdzania zgodności zamontowanych urządzeń, wbudowanych wyrobów budowlanych, z dokumentacją, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – wzywania Wykonawcy do usunięcia wad; m. żądania od Wykonawcy robót deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń i sprawdzanie zgodności z wymaganiami Zamawiającego; n. uczestnictwa i potwierdzenia wykonania wszelkich prób, pomiarów, sprawdzeń; o. informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót); p. udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania; q. uczestnictwa w przeglądach okresowych oraz odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia. Z przeprowadzonego przeglądu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządzi protokół, w którym wyszczególni ewentualne wady i usterki, określi termin ich usunięcia, oraz zapewni stosowny nadzór nad robotami; r. pomoc merytoryczna zamawiającemu z tytułu gwarancji/rękojmi za wady wykonanej inwestycji, dochodzeniu oraz egzekwowaniu od wykonawcy robót, z którym zawarta była umowa, należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych (w tym przygotowywanie niezbędnych pism tym zakresie); s. współpraca z zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową obsługę realizacji zadania, kontrolowanie rozliczeń budowy w tym sprawdzanie kompletności wszystkich dokumentów wykonawcy robót budowlanych przygotowywanych do odbiorów częściowych, końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, weryfikowanie oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, kosztorysów powykonawczych, kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, zamiennych, różnicowych itp.; t. pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowany robót, celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych, w tym sprawowanie nadzoru w zakresie ewentualnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz weryfikacja i zatwierdzanie oferowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń równoważnych, ewentualnych rozwiązań zamiennych; u. koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót budowlanych; v. dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów; w. podejmowanie działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójna płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianych w przepisie art. 6471Kodeksu Cywilnego; x. Nadzór nad Wykonawcą w zakresie terminowego i prawidłowego przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących odbiorów robót; y. Przygotowywanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego odpowiedzi na pytania propozycje ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy; z. Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót pod względem ilościowym i jakościowym jako podstaw do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a także akceptowaniu faktur, po uprzedniej kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót. Sprawdzaniu, zatwierdzaniu faktur wystawionych przez wykonawcę robót, potwierdzających zgodność wykonania robót z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, itp.; aa. uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; bb. rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy/ rozwiązania umowy, w tym kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w w/w przypadkach; cc. na każde wezwanie Zamawiającego składanie raportów z zaawansowania robót budowlanych, jakości robót, terminów realizacji itp.; dd. weryfikacja harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych oraz kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz terminowości ich wykonania; ee. udzielanie pisemnych wyjaśnień, odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o płatność do instytucji współfinansującej realizację projektu oraz kontroli projektu /o ile zajdzie taka konieczność /, kontrola i nadzór nad robotami w celu wykazania osiągnięcia zakładanych efektów /wskaźników; ff. podejmowanie innych działań w trakcie procesu budowlanego , niewymienionych powyżej, które zabezpieczyłyby interes zamawiającego i przyczyniły się do prawidłowego wykonania i rozliczenia inwestycji; gg. zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 1.Wykaz osób do punktacji – załącznik nr 7a do SIWZ 2.Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach