Przetargi.pl
Dostawa palików i podpór do grodzenia upraw leśnych

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 2745384, 274 76 20 , fax. 41 2745384, 274 76 20
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice
  Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 2745384, 274 76 20, fax. 41 2745384, 274 76 20
  REGON: 29002010100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.radom.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa palików i podpór do grodzenia upraw leśnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 000 szt. (słownie: czternaście tysięcy) palików i 5 500 szt. (słownie: pięć tysięcy pięćset) podpór sosnowych, toczonych, impregnowanych ciśnieniowo przeznaczonych do grodzenia upraw leśnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Według SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach