Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020”

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 621-47-02
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 18
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 621-47-02
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: „ Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020” Zakres rzeczowy nadzorowanych robót obejmuje m.in.: 4) Rozbudowę środkowej części budynku od strony północnej ( stan surowy) w tym : roboty ziemne, fundamenty, ściany i strop piwnice, ściany i strop parter, ściany i strop I piętro ściany i strop II piętro, zabezpieczenie stropu nad II piętrem 5) Modernizację części pomieszczeń piwnic, w tym wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,. 6) Wykonanie robót związanych z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ( nr RPPK.03.02.00-18-0025/18 ) , w tym: - Usprawnienie działania instalacji c.o. poprzez demontaż starej instalacji c.o. wraz z wykonaniem nowej instalacji zgodnie z projektem technicznym. Usprawnienie obejmuje również wykonanie systemu zarządzania energią pozwalającego wyłączyć pomieszczenia czasowo użytkowane i użytkowane w sposób ciągły - Docieplenie części dachu, ścian zewnętrznych i stropu - Wymiana drzwi zewnętrznych - Modernizacja instalacji c.w.u. obejmująca wykonanie nowej instalacji oraz wykonanie instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi.. - Modernizacja systemu wentylacji - Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie Zamawiającego spzozjaroslaw.pl zakładka Zamówienia Publiczne - Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje obowiązki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji w/w inwestycji oraz w okresie gwarancji dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu, a także w okresie rękojmi. 2. Inwestycja wykonania modernizacji i rozbudowy Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020 została określona w dokumentacji projektowej i STWiOR wykonanej prze firmę Studio Architektury Artur Ostafijczuk 35-113 Rzeszów Ul. Wita Stwosza 10 3. Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją, o której mowa w pkt. 2 oraz innymi warunkami realizacji zamówienia dostępnymi na stronie SP ZOZ Jarosław oraz, że zobowiązuje się do przestrzegania wymagań Zamawiającego w przedmiocie zamówienia. 4.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawcy robót, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STW i OR oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 5.Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 6.Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 7. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby: — 1 osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej — 1 osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej — 1 osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej posiadające aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego oraz uprawnienia zawodowe określone w SIWZ. Do pełnienia funkcji Kierownika – Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego winna być wyznaczona osoba spośród ww. inspektorów. 8. Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych złotych ) na dowód czego przedstawi Kierownikowi Technicznego Zamawiającego, w dniu podpisania umowy kserokopię polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty składki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania umowy , w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. II. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego: 1. Wykonawca zobowiązany jest pełnić, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa powyżej w pkt.I Przedmiot zamówienia. Usługa obejmuje w szczególności: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych w realizacji inwestycji, 3) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę, 4) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy, 5) sprawdzanie jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 6) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych, 7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytku, 8) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 9) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 10)wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Inwestora (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych, 11) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań , 12) udzielanie Wykonawcy Robót informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji zamówienia, 13) udział w naradach roboczych – koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych również przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy 14) składanie Zamawiającemu raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach miesięcznych „Sprawozdanie miesięczne” w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Sprawozdanie powinno zawierać: — opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, — nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, — plan robót i finansowania na kolejne miesiące, — opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, — fotografie dokumentujące postęp robót, — wykaz zmian w dokumentacji projektowej, — wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. Po zakończeniu inwestycji: Kierownik/Koordynator Inspektorów Nadzoru przedłoży Zamawiającemu komplet sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletności i jakości dokumentów odbiorowych w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego. Sprawozdanie końcowe, powinno zawierać: — końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych — protokół odbioru końcowego, — całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, wystąpienia Wykonawcy, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, dokumentację powykonawczą techniczną, 15) częściowe prowadzenie dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych: — sprawdzanie kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych (jeżeli wystąpią), — sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane, — weryfikacja zgodności z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego. 16) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska, 17) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, zasad BHP, p.poż itd. 18)wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i obowiązującymi przepisami 19) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy, 20) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 21) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji 22) osoby świadczące usługi zobowiązane są do pełnienia nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego przy czym czas pracy ww. osób winien wyglądać następująco: — Kierownik/Koordynator Nadzoru Inwestorskiego , — Inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w swojej branży. Minimalna wymagana liczba wizyt na budowie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach – 2 wizyty na budowie Konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 23) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie (ryczałtowe) - bez dodatkowej zapłaty (Wymagany okres gwarancji i rękojmi od Wykonawcy robót budowlanych od dnia końcowego protokołu odbioru robót zostanie podany Wykonawcy po wyborze oferty najkorzystniejszej w Części nr 1) 24) dokonanie odbioru ostatecznego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 25) ścisła współpraca z Zamawiającym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamówienia i obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga : 1) Udział w spotkaniach i naradach zwoływanych przez inwestora z udziałem stron realizujących i nadzorujących wykonanie zadania 2) Rygorystycznego egzekwowania przestrzegania przepisów BHP , ponieważ prace będą wykonywane na czynnych obiektach szpitala , na wysokości i czynnych urządzeniach energetycznych 3) Wszelkie prace wymagające okresowego wyłączenia urządzeń muszą być wyprzedzająco uzgadniane z Zamawiającym ( przedstawicielami użytkownika z udziałem Działu Technicznego). Termin wykonania umowy: planowany termin zakończenia robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych: 15.12.2020r. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi z dniem zawarcia umowy i trwać będzie do wykonania najdalej w czasie następujących czynności, takich jak: bezusterkowe zakończenie robót i ich odebranie, rozliczenie z wykonawcą prac budowlanych. Zastrzeżenie co do terminu wykonywania obowiązków nie dotyczy czynności ,które trwać będą do końca 30 dnia po upływie okresu rękojmi lub gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. Dokumentacja projektowa i STWiOR do realizacji zadania inwestycyjnego: zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.spzozjaroslaw.pl zamówienia publiczne - Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów RODO, krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych , w tym innych aktów wykonawczych i wytycznych wydanych na podstawie ww. aktów prawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony Formularz ofertowy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (Jeżeli dotyczy- wzór załącznik nr 8 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach