Przetargi.pl
Rewaloryzacja miejsca straceń mieszkańców Leżajska w pacyfikacji miasta w 1943 r.

Miasto Leżajsk ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2427333, , fax. 17 2427333
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Leżajsk
  Rynek 1
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 17 2427333, , fax. 17 2427333
  REGON: 69058170300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastolezajsk.pl/185/strona-startowa.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewaloryzacja miejsca straceń mieszkańców Leżajska w pacyfikacji miasta w 1943 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowy zakres rzeczowy - Roboty rozbiórkowe elementów (karczowanie krzaków i podszycia, ścinanie drzew w warunkach utrudnionych, fi 36-45cm wraz z wywiezieniem dłużyc i gałęzi na odległość do 2 km, burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm, burzenie elementów betonowych - podstawy ksiąg pamięci oraz fundamentu masztu) i nawierzchni przeznaczonych do demontażu rozebranie chodników z płyt betonowych oraz kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikami – 138,51 m2, rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grub. nawierzchni 7cm wraz z krawężnikami i rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 10 cm– 320,09 m2, Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 64,5 m2. - Podest żelbetowy na maszty wraz z montażem masztów (do flag), renowacja krzyża, wykonanie tablicy pamięci z elementów prefabrykowanych żelbetowych z nazwiskami ofiar pacyfikacji Leżajska. - Schody przy tablicy wykonane z betonu architektonicznego, ściany oporowe żelbetowe: m3 -9,475, wys. zmienna do 2,0 m, balustrady / pochwyty stalowe ocynkowane malowane proszkowo (18,2 mb), - Nawierzchnia placu (982 m2) - wielkopowierzchniowe płyty betonowe w odcieniu bardzo jasnej betonowej szarości oraz jasnej betonowej szarości, uzupełniane drobnowymiarowymi płytkami betonowymi oraz płytkami brukowanymi w odcieniu ciemnej betonowej szarości. Całość tworzyć będzie układ prostopadłych i równoległych pasów, w które wpisane będą elementy małej architektury. Podbudowa z tłucznia kamiennego. - nasadzenia roślinności (w tym drzewa -szt. 15, krzewy –szt. 54, trawy ozdobne – 30 szt). - lampy oświetlenia zewnętrznego wysokie (ilość sztuk: 4), lampa zbudowana z aluminiowych profili, lampy oświetlenia kierunkowego 3 szt. (wpuszczone w płytę nawierzchni placu przy istniejącym pomniku ofiar pacyfikacji oraz krzyżu), lampy oświetlenia liniowego – (ilość sztuk: 18) – jako oświetlenie posadzkowe układane w pasach betonowych płyt brukowych, oświetlenie projektowanej ściany pamięci (1 oprawa). Łączna powierzchnia nawierzchni z płyt betonowych wyniesie ok. 982 m2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania robót określa dokumentacja projektowa zawierająca projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz wymieniona w ust. 2 decyzja pozwolenia na budowę – stanowiące zał. nr 9 do SIWZ, a także formularz cenowy zawierający przedmiar robót, stanowiący zał. nr 2 do SIWZ. Obowiązkiem Wykonawcy jest ustanowienie kierownika budowy w odpowiedniej specjalności - tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w ramach zamawianych robót wymaga wykonania na podstawie umów o pracę czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22. ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj.: występujących czynności obsługi koparki, koparko-ładowarki, zagęszczarki oraz występujących czynności na stanowisku robotnika budowlanego: czynności transportu oraz czynności pomocniczych i prac porządkowych. Zamawiający odstąpi od tego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże, że ww. czynności są wykonywane osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych podmioty biorące udział postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do ich przestrzegania. W szczególności Zamawiający będący operatorem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawców, czy podmiotów udostępniających zasoby - przekazuje im dotyczące informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Klauzula ta jest dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL: http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/wiadomosc/423268/klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_pods Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez ewentualnych Podwykonawców, czy przez podmioty udostępniające zasoby w przypadku powołania się na nie przez Wykonawcę. Oferowane do wykonania zamówienie obejmuje oprócz robót budowlanych także wszystkie niezbędne działania i roboty związane z wykonaniem tego zamówienia - w tym zabezpieczenie istniejących instalacji, urządzeń czy sieci uzbrojenia terenu, zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczenie robót oraz terenu w okresie prowadzenia prac, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzeniem prac, zapewnienie warunków wymaganych przepisami BHP dotyczących placu budowy oraz zaplecza technicznego i socjalnego, odwodnienia wykopów, opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, sprowadzenia sprzętu, dowozu materiałów, wywozu odpadów i materiałów z rozbiórki na wskazane przez zlecającego miejsce, obsługi geodezyjnej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, nadzoru i odbiorów poszczególnych zarządców uzbrojenia terenu, w zakresie dokumentów do zgłoszenia zakończenia zadania w PINB, zabezpieczenia dojazdów do istniejących nieruchomości w okresie realizacji robót, próby szczelności, czy rozruchu technologicznego oraz przywrócenie przyległego do placu budowy terenu do stanu pierwotnego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym przyjmując, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Możliwość zastosowania urządzeń, materiałów równoważnych, technologii o których mowa powyżej uzależniona będzie od zgodności z wymaganymi do spełnienia parametrami - określonymi w załączonej dokumentacji i wykazanymi w Tabeli równoważności – stanowiącej Załącznik Nr 10a do SIWZ. Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych i złożone wraz z ofertą wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 10b do SIWZ. Brak wskazania w tym załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w dokumentacji przetargowej. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przedmiocie zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności zarówno dla osób niepełnosprawnych (przez dostęp na obiekt bez barier architektonicznych od strony południowej z ulicy 28-Maja) jak i dla wszystkich użytkowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto 53 2030 0045 1110 0000 0251 4070 w banku BNP Paribas Bank Polska S. A. W ofercie należy zamieścić dowód przelewu wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu przelewem powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). Wadium wnoszone w innej, dopuszczonej w ustawie formie, (poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy zamieścić w ofercie. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku, oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów jw. (wg wzoru będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ) na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza informacje o Podwykonawcach (w tym w zakresie ich nazw - o ile są znane i zakresu podwykonawstwa) w oświadczeniu wg wzoru będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1 (oraz, jeżeli dotyczy załączniki nr 4 i nr 5 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jw., przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - sporządzone wg wzoru zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach