Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Gmina Solec - Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3776039 , fax. 41 3776022
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Solec - Zdrój
  ul. 1 Maja 10
  28-131 Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3776039, fax. 41 3776022
  REGON: 29101075400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec-zdroj.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój". 1. Do podstawowych obowiązków i praw Wykonawcy należy m.in.; - Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. - Pełna znajomość dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowę (Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian dotyczących rodzaju i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego). - Odpowiedzialność za koordynację realizacji zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” w zakresie robót. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową na roboty budowlane. - Realizowanie obowiązków i zadań nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania. - Współuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym. - Protokolarne przekazywanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych. - Zaopiniowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ przekazanego przez Wykonawcę robót Zamawiającemu. - Pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez bieżący nadzór i kontrolę techniczną nad realizacją robót, w sposób umożliwiający ocenę prawidłowości i zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, STWiORB, pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami i Prawem Polskim oraz interesem Zamawiającego. - Analiza dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych - informowanie Zamawiającego o problemach. - Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu - egzekwowanie wypełniania czynności związanych z nadzorem autorskim. - Egzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawek dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji. - Sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót. - Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robot. - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. - Sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów) dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. Inspektor Nadzoru sprawdza i zatwierdza daną partię materiałów przeznaczonych przez Wykonawcę robót do wbudowania. - Uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych. - Uzgadnianie z Zamawiającym w trakcie realizacji robót zmian zakresów rzeczowych mających wpływ na koszt inwestycji. - Odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających – Inspektor Nadzoru potwierdza ich prawidłowość wykonania wpisem do dziennika budowy. - Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowym inwestycji (Inspektor Nadzoru potwierdza faktycznie wykonane roboty, potwierdza usunięcie wad) - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania. - Zatwierdzanie obmiaru robót faktycznie wykonanych oraz dokumentacji powykonawczej stanowiących podstawę do sporządzenia protokołu odbioru robót częściowych. - Sprawdzanie kompletności i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawcę robót całościowej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji. - Potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania częściowego robót budowlanych, a także akceptowanie i zatwierdzanie faktur częściowych i faktury końcowej, po uprzedniej kontroli, weryfikacji i analizie prawidłowości zafakturowania wykonanych robót. - Dostarczanie wszelkich informacji związanych z postępem prac, niezbędnych dla prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, - Opracowywanie wniosków na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane wraz z ich pełnym uzasadnieniem i przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu oraz kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie robót dodatkowych i zamiennych. Wykonawca nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych. - Udział w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych, a także inicjowanie i prowadzenie takich spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność. Z ustaleń w trakcie spotkania zostanie sporządzony protokół ustaleń. - Kontrola realizacji przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót. - Wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego. - W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo: • Wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych. • Żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. • Żądać od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne. - Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. - Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego Wykonawcy robót, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych, - Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 2 W ramach zamówienia Wykonawca zabezpieczy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach. Nadzór inwestorski pełnić będą następujące osoby: a) posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń: - w specjalności drogowej, - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, b) specjalista w zakresie robót ogrodniczych. Osoby o których mowa w pkt. 2 a) powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831). oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Zamawiający żąda wskazania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie koordynatorem na budowie wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 3. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zgodnie z dokumentacja projektową obejmuje trzy obszary: 1) Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej” obejmujące m.in.: - Budowę deptaka pieszego; - Przebudowę ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej; - Budowę dwóch ogólnodostępnych toalet wraz z przyłączami; - Budowę elementów małej architektury w tym fontanny z przyłączami; - Budowę przyłącza do zasilania placu wielofunkcyjnego; - Budowę i przebudowę sieci niskiego napięcia; - Budowę linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego; - Budowę systemu monitoringu miejskiego i punktów dostępowych WiFi; - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ~ 0,55 km; - Budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości ~ 0,34 km jako kanał szczelinowy w ul. 1 Maja i Cichej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami o długości łącznej ~ 1,06 km; - Nasadzenia nowej roślinności. Dokumentacja projektowa dla w/w zadania dostępna jest pod linkiem: https://1drv.ms/f/s!Ahe62ejjNuuKikUuX2f1RASnot3i 2) Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju” polegające na realizacji 3 następujących zadań: a) Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju obejmujące m.in.: - budowę siłowni plenerowej, - budowę ścieżek pieszych, - budowę jezdni manewrowej z miejscami postojowymi, - budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu, - budowę systemu monitoringu miejskiego, - budowę elementów małej architektury, - przygotowanie gleby pod nasadzenia, - nasadzenia nowej roślinności wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzonej zieleni, b) Zagospodarowanie terenu publicznego parku zdrojowego w Solcu-Zdroju obejmujące m.in.: - budowę toalety wraz z przyłączami, - budowę obiektu tężni solankowej wraz z przyłączami, - budowę parkingu, - budowę elementów małej architektury, - budowę linii elektroenergetycznej oświetlenia terenu, - przebudowę punktu sterowniczo-pomiarowego, - budowę systemu monitoringu miejskiego, - wykonanie przegłębieniu terenu celem stworzenia stawu, - przygotowanie gleby pod nasadzenia, - nasadzenia nowej roślinności wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzonej zieleni, c) Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju obejmujące m.in.: - budowę pomostu pływającego, - budowę ścieżek spacerowych, - przebudowę sieci oświetlenia. Dokumentacja projektowa dla w/w zadań dostępna jest pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!Ahe62ejjNuuKjGcAJR5Kri69_Hur?e=hM4rzy 3) Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Solec-Zdrój” obejmujące m.in.: - wykonanie szybu windowego, - dostawę i montaż dźwigu osobowego, - demontaż okien, przebudowa instalacji elektrycznej i c.o. - przebudowa istniejącego ciągu pieszego. Dokumentacja projektowa dla w/w zadań dostępna jest pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!Ahe62ejjNuuKjy8EKgwuoipGzG7t?e=WVroDg 4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera Tom II SIWZ - wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100 zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty określone w sekcji 14 Opis sposobu przygotowania ofert Tom I SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach