Przetargi.pl
a) „Remont drogi gminnej ul. Bartosza Głowackiego nr 321077T od km 0+000 do km 0+064, długości 64m” b) Remont drogi gminnej ul. Garbarska nr 321079T od km 0+000 do km 0+150, długości 150 m”

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach ogłasza przetarg

 • Adres: 28-440 Działoszyce, ul. Skalbmierska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3526005 w. 26 , fax. 413 526 900
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
  ul. Skalbmierska 5
  28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3526005 w. 26, fax. 413 526 900
  REGON: 52765800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzialoszyce.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  a) „Remont drogi gminnej ul. Bartosza Głowackiego nr 321077T od km 0+000 do km 0+064, długości 64m” b) Remont drogi gminnej ul. Garbarska nr 321079T od km 0+000 do km 0+150, długości 150 m”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: a) „Remont drogi gminnej ul. Bartosza Głowackiego nr 321077T od km 0+000 do km 0+064, długości 64m”. b) Remont drogi gminnej ul. Garbarska nr 321079T od km 0+000 do km 0+150, długości 150 m”. /kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe/, 1. Zakres zamówienia obejmuje zgodnie z przedmiarem robót m.in. dla zadania: a) „Remont drogi gminnej ul. Bartosza Głowackiego nr 321077T od km 0+000 do km 0+064, długości 64m”. • roboty przygotowawcze (regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, kratki ściekowej, zaworów wodociągowych, rozebranie chodnika z kostki brukowej, rozebranie krawężników i obrzeży betonowych), • wykonanie warstw asfaltowych /ścieralnej i wiążącej/ drogi po uprzednio wykonanym wyrównaniu podbudowy, • wykonanie chodnika, • wykonanie zjazdów z kostki brukowej, • utwardzenie poboczy, • remont przepustu, • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie. b) Remont drogi gminnej ul. Garbarska nr 321079T od km 0+000 do km 0+150, długości 150 m”. • roboty przygotowawcze (regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, kratki ściekowej, zaworów wodociągowych, rozebranie chodnika z kostki brukowej, rozebranie krawężników i obrzeży betonowych), • wykonanie warstw asfaltowych /ścieralnej i wiążącej/ drogi po uprzednio wykonanym wyrównaniu podbudowy, • wykonanie chodnika, • wykonanie zjazdów z kostki brukowej, • utwardzenie poboczy, • remont przepustu. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostały określone w dokumentacji technicznej, która stanowi podstawę do realizacji robót, będącej załącznikami do SIWZ. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia, np.: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, b) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych). 2) Wadium obejmować będzie okres związania ofertą. 3) Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. Oznacza to, że wadium w formie pieniężnej powinno znaleźć się na koncie Zamawiającego. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto zamawiającego w Krakowskim Banku Spółdzielczym o/o Działoszyce nr 84 859100070130 0000 0013 0007 tytułem wadium przetargowe remont drogi. Kopię przelewu załączyć do oferty. 5) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 6) Dokument wadialny musi wskazywać na okoliczności utraty wadium określone w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 oraz ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09. 11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ustawy. 10. Wadium wniesione przez wykonawców składających ofertę wspólną musi wyraźnie wskazywać na wszystkich członków konsorcjum.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach