Przetargi.pl
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu pn. „Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim”

Gmina Miejska Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 306 006 , fax. 585 306 111
 • Data zamieszczenia: 2021-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Starogard Gdański
  ul. Gdańska 6
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 585 306 006, fax. 585 306 111
  REGON: 52524000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu pn. „Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zwanej dalej nadzorem polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim”. Zamawiający powierzy Inspektorowi nadzór nad realizacją zadania w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcyrobót wymagań, dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową w terminie ustalonym w umowie z wykonawcą robót budowlanych. . 2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialności, branże które wchodzą w zakres zadania: a)drogowa, b) mostowa, c) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych , elektroenergetycznych i teletechnicznych, . 2.3. Dokumentacja techniczna dostępna jest w UM pok 105 oraz na stronie internetowej zamawiającego pod adresem https://bip.starogard.pl/a,23016,przebudowa-ulic-obiektow-mostowych-parkingow-przy-ul-kanalowej-ul-sobieskiego-czesci-ul-owidzkiej-cz.html. 2.4. Świadczenie usług Inspektora Nadzoru (dalej IN) polega w szczególności na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzaniu przedsięwzięciem, tj. zarządzaniu, koordynowaniu, rozliczaniu, prowadzeniu kontroli i nadzorunad dokumentacją projektową oraz realizacją zadania inwestycyjnego, w celu jego wykonania zgodnie z ofertą Wykonawcy, w ustalonym w umowie z Wykonawcą terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego rzedsięwzięcia. Kontrakt/umowa na roboty budowlane realizowany/realizowana będzie przez Wykonawcę/Wykonawców wyłonionego/wyłonionych w wyniku prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2.5. Cele umowy:a) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; b) zapewnienie odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; c) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w tym weryfikacja powykonawczych pomiarów geodezyjnych; d)monitorowanie i kontrola umowy na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym; e) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami zadania; f) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów; g) współpraca z Zamawiającym w wypełnianiu postanowień umowy na roboty budowlane; h) nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie raportów dotyczących rzeczowego i finansowego postępu robót; i)rozliczenie finansowe zadania; j) ocenę ewentualnych roszczeń Zamawiającego i Wykonawcy wynikających z realizacji umowy o roboty budowlane; k) wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań niewymienionych w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz należyte zabezpieczanie interesów Zamawiającego. 2.6. Zakres usług inspektora nadzoru: Informacje ogólne - zadania inspektora nadzoru w ramach niniejszej umowy będą obejmować następujące czynności: monitoring postępu umowy na roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe (forma Raportów powinna być uzgodniona z Zamawiającym); zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w tym nadzoru nad prowadzeniem robót zgodnie z obowiązującymi przepisami; nadzór nad odbiorami robót zanikających, częściowymi i odbiorem końcowym; zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego Prawa Budowlanego przez Wykonawcę robót; zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umowy na roboty budowlane; rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy na roboty budowlane Informacje szczegółowe – Do obowiązków inspektora nadzoru należy: a) w zakresie ogólnym: zarządzanie, monitorowanie i kontrola zgodności robót budowlanych z zawartą z Wykonawcą umową, pod względem: technicznym, finansowym i organizacyjnym; weryfikacja dokumentacji projektowej, w tym jej kompletności, w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy przy udziale Zamawiającego w celu identyfikacji problemów wykonawczych, braków i błędów projektowych w dokumentacji projektowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej oraz w celu określenia możliwości zoptymalizowania terminu wykonania robót budowlanych, mając na uwadze fakt prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych w czynnym i funkcjonującym przez cały okres realizacji prac układzie drogowym; monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem miesięcznych raportów z usługi nadzoru nad ich realizacją, w których będą brane pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe; kontrola nad właściwą i czasową realizacją zadania; egzekwowanie postanowień umowy na roboty przy współpracy z Zamawiającym, zapewnienie zgodności realizowanych robót, dostaw i usług z zawartą umową, weryfikacja projektów umów oraz umów z podwykonawcami pod kątem egzekwowania zapisów umowy zawartej przez Zamawiającego z generalnym Wykonawcą; reprezentowanie Zamawiającego, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, przed organami administracyjnymi oraz gestorami sieci i innymi jednostkami (o ile zajdzie taka konieczność); weryfikacja sporządzonych i przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (wnioskodawcą będzie Zamawiający); sporządzenie do każdej płatności częściowej protokołów z czynności inspektora/ów nadzoru będących między innymi podstawą wypłaty wynagrodzenia; natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów; ścisła współpraca z pracownikami Zamawiającego; prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umowy na roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp; mediacja w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami umowy na roboty budowlane, dostawy i usługi; prowadzenie technicznego, finansowego, prawnego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonym i robotami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z: - założonym harmonogramem, -pozwoleniem na budowę, - projektami budowlanymi, - obowiązującym prawem, - zasadami wiedzy inżynierskiej, - przepisami BHP, - wprowadzonymi do użytkowania zatwierdzonymi projektami stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego, - założeniami finansowymi umów, sprawdzenie kompletności operatu powykonawczego Wykonawcy robót; stałe udzielanie konsultacji i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego; opracowywanie opinii/porad prawnych dotyczących realizowanej inwestycji na każde żądanie Zamawiającego; b) w zakresie wykonawstwa (wykonania robót budowlanych): reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i warunkami Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/o pozwoleniu na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń kontraktowych i problemów występujących podczas realizacji robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom; sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę całe wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie oraz zapewnia ilość pracowników na placu budowy gwarantującą realizację umowy w terminie; pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane i Zamawiającego; ścisła współpraca z nadzorem autorskim i geotechnicznym, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z umowami na roboty budowlane; zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających być wbudowanymi, jak zaplanował to Wykonawca, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, lub które nie mają wymaganych przez obowiązujące prawo certyfikatów; zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę; rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne, lub pożądane podczas realizacji, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych; sprawdzanie autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane; organizowanie testów dodatkowych jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, przy czym konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych testów ponosi w zależności od ich wyników Wykonawca (jeżeli testy potwierdzą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy) lub Zamawiający (jeżeli testy nie potwierdzą przypuszczeń co do braku właściwej jakości badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy); monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań Wykonawców w aspekcie ich zobowiązań wynikających z umów na roboty budowlane; bieżące monitorowanie warunków atmosferycznych występujących na placu budowy pod kątem możliwości zapewnienia odpowiednich warunków prowadzenia prac budowlanych wymaganych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót; przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy, co najmniej raz w tygodniu przez każdego inspektora nadzoru danej branży, sprawdzających jakość wykonywanych robót i materiałów zgodnie z Umową oraz dobrą praktyką inżynierską; kontrola Wykonawcy, pod kątem zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych (Rad Budowy) oraz przewodniczenie im i przygotowanie protokołów z ich przebiegu, w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót; organizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego i problemowych z udziałem Wykonawcy na terenie budowy (każdorazowo gdy zajdzie taka potrzeba); organizowanie dodatkowych narad w zaistniałych przypadkach zagrażających postępowi lub jakości robót na każde pisemne żądanie Zamawiającego w ciągu24 godzin od otrzymania powiadomienia; przekazywanie niezwłocznie stronom protokołów z narad (w terminie do 2 dni roboczych, przy czym za dzień roboczy uznaje się wszystkie dni, w których Wykonawca robót budowlanych realizuje prace budowlane); egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umownymi; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót; sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; wydawanie Wykonawcy/kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, dotyczącego: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia dostosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; żądanie od Wykonawcy /kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania Zamawiającemu; zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i rozruchów urządzeń; egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego; uczestnictwo przy udziale Zamawiającego w odbiorach częściowych i końcowych odbioru robót budowlanych, odbiorach tymczasowego i docelowego oznakowania pionowego i poziomego poprzedzających wprowadzenie zatwierdzonych projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu drogowego (dotyczy także etapowania projektów organizacji ruchu); zatwierdzanie protokołów odbiorów robót: częściowych, zanikających, protokołu odbioru końcowego, protokołów z rozruchów technologicznych oraz protokołów płatności częściowych i płatności końcowej, - sprawdzenie i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to operaty geodezyjne) w formie uzgodnionej z Zamawiającym; przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu odbioru końcowego, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umów na roboty budowlane; weryfikacja kompletności dokumentacji powykonawczej Wykonawcy robót i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w czynności dotyczącej zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy; dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzenia robót budowlanych nadzorowanych przez Inżyniera; bieżące zatwierdzanie harmonogramów robót, planów płatności; sprawdzanie protokołów konieczności i protokołów negocjacji dla robót zamiennych lub dodatkowych po uzgodnieniu ich z Zamawiającym; kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót; sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawców w trakcie realizacji kontraktów na roboty; wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy napełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz umów na roboty budowlane, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem; c) w zakresie finansowym: pomoc w działaniach Zamawiającego związanych z realizacją zadania, tj.: dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem zadaniem, włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów dotyczących nadzorowanego Kontraktu, zarządzanie finansowe, monitoring, raportowanie, audyty i rozliczenia finansowe; sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami umowy na roboty budowlane wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych umowy na roboty budowlane; współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego i finansowego robót oraz innych opracowań ze szczególnym uwzględnieniem raportów z postępów w realizacji nadzorowanego Kontraktu na roboty budowlane; prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń; nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi fizycznego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu; weryfikowanie robót zamiennych, dodatkowych i zaniechanych zaproponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych; uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót; przygotowanie rozliczenia finansowego Kontraktu na roboty budowlane; udzielanie pomocy Zamawiającemu we wszystkich innych działaniach, m.in.: w przypadku wystąpienia opóźnień - opisu przyczyn wraz z uwzględnieniem rodzaju przeszkód (administracyjne, techniczne, działanie siły wyższej, problemy finansowe) lub zmiany zakresu rzeczowego Zadania; opisu zmian w stosunku do przyjętych założeń wraz z określeniem i wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia 2.7. Organizacja rad budowy: a)zaleca się, aby rady budowy organizowane były przez IN w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku narad technicznych problemowych z udziałem Wykonawcy – na terenie budowy; b) Inżynier musi zapewnić osobistą obecność swojego przedstawiciela na budowie lub u Zamawiającego, na każde wezwanie; c) dla potrzeb realizacji niniejszego zadania, Inżynier winien dysponować niezbędnymi narzędziami i urządzeniami; 4) inne: Inżynier Kontraktu winien być obecny (minimum 1 raz w tygodniu) w siedzibie Zamawiającego celem konsultacji. 2.8. Raportowanie - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do składania następujących raportów: a) miesięcznego – obejmującego zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, który powinien zawierać następujące elementy: informacje dotyczące realizacji robót, w tym terminu realizacji poszczególnych robót (szczegółowy wykaz prac rozpoczętych i zakończonych) oraz stopnia ich zaawansowania; informacje o robotach planowanych na następny okres sprawozdawczy; informacje o bieżących usterkach i sposobie ich usunięcia w trakcie trwania robót, informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy, wykaz ewentualnych zmian w sposobie prowadzenia robót, podwykonawstwo, siły, środki, sprzęt Wykonawców biorących udział w kontraktach; informacje dotyczące realizacji robót nadzorowanych przez IN z uwzględnieniem aspektów BHP, kontroli jakości, aprobat technicznych, gwarancji na materiały i urządzenia; analizę zgodności postępu robót z harmonogramem i z opisem ewentualnych trudności oraz zastosowanych środkach zaradczych, Raporty miesięczne wykonywane będą do 7-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca, za poprzedzający w/w datę okres sprawozdawczy; b) końcowego – zawierającego następujące elementy: oryginały wszystkich dokumentów (m.in. protokoły konieczności, protokoły z negocjacji, opis i rozwiązanie zgłaszanych przez Wykonawców problemów oraz inne powstałe dokumenty w trakcie realizacji robót) opatrzone podpisami i pieczątkami wszystkich stron procesu inwestycyjnego; kopię wystawionego Końcowego Protokołu Odbioru Robót; zweryfikowane rysunki powykonawcze, na których będą zaznaczone wszelkie zmiany w stosunku do projektów budowlanych; wartość robót dla Umowy na roboty; opis realizacji robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień i/lub wydłużenia czasu robót; - raporty dotyczące testów, prób eksploatacyjnych i prób końcowych; opis procedur bezpieczeństwa na terenie budowy; ocenę jakości materiałów wraz z oryginałami dokumentów poświadczających spełnienie wymagań jakościowych; szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich rozwiązania; pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlanych. Każdy z wymienionych rodzajów raportów powinien zawierać Część ogólną o podobnym układzie opisu. W części ogólnej należy umieścić: rozdzielnik dokumentu, strony biorące udział w realizacji Kontraktu, ogólne informacje o umowie na roboty i umowie na świadczenie usług z uwzględnieniem kluczowych dat realizacji umowy. IN winien przedłożyć jako część Raportu końcowego zbiorczą Dokumentację Zapewnienia Jakości zawierającą wszystkie oryginalne wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe i wszystkie certyfikaty odnoszące się do robót konstrukcyjnych, materiałów oraz urządzeń. Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna być tworzona na bieżąco w trakcie realizacji robót i powinna być dostępna do kontroli przez Zamawiającego w każdym rozsądnym czasie. Raport końcowy wykonany będzie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Robót. 2.9. Uwaga: Ostateczną zawartość i szczegółowy format należy uzgodnić z Zamawiającym. IN powinien sporządzić dodatkowe raporty na prośbę Zamawiającego, lub gdy uważa to za niezbędne podczas realizacji Umowy. Format Raportów powinien być wyprzedzająco uzgodniony z Zamawiającym. Wszystkie Raporty powinny być sporządzane w języku polskim oraz przedkładane według następującego klucza: a)Raport miesięczny - powinien być przekazywany do Zamawiającego (wersja elektroniczna, a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 2 egz. „wersji papierowej”) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia okresu raportowania; b) Raport końcowy - powinien być przekazany do Zamawiającego(wersja elektroniczna, a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 2 egz. „wersji papierowej”) w terminie do30 dni kalendarzowych od podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Robót dla kontraktu na roboty budowlane. Zamawiający będzie zatwierdzał złożone Raporty: a) Raport miesięczny - w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu; b) Raport końcowy - w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, sporządzonych przez IN Raportów, IN przygotuje po 2 egzemplarze (w języku polskim), wraz z wersją elektroniczną na płycie CD Protokoły odbioru zatwierdzonych Raportów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach