Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 226 570 , fax. 158 222 504
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega
  ul. Kościuszki 32
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 158 226 570, fax. 158 222 504
  REGON: 83041350900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnobrzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji Operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym należy rozumieć jako świadczenie usługi dotyczącej zarządzania w zakresie: I. Zadania Wykonawcy w zakresie gospodarowania nieruchomościami TPP-T 1) Sprawowanie w imieniu Zamawiającego czynności administracyjnych nad powierzonym majątkiem, a w szczególności nad prawidłową eksploatacją oraz utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, budowli, urządzeń technicznych, zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego instrukcjami obsługi, a także obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 2) Zawieranie umów i dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji budynków oraz urządzeń technicznych znajdujących się w obiektach TPP-T związanych z kontrolą stanu oraz kontrolą wykonania remontów i konserwacji. 3) Zapewnienie ochrony powierzonego majątku tj. budynków hali, inkubatora oraz całym terenem TPP-T ograniczonym szlabanami od Alei Warszawskiej oraz ul. Batalionów Chłopskich. 4) Zawieranie umów z dostawcami usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury TPP-T i nadzór nad ich realizacją. 5) Zapewnienie porządku wewnątrz obiektów TPP-T tj.: hali i inkubatora oraz bieżące sprzątanie części wspólnych obiektów tj.: korytarzy, nie wynajętych boksów w inkubatorze, klatek schodowych, sanitariatów, windy, okien (mycie nie mniej niż 2 razy w roku) itp., a także dbałość o porządek i estetykę wokół obiektów. 6) Zapewnienie wywozu odpadów komunalnych z terenu TPP-T. 7) Operator odpowiedzialny będzie za utrzymanie letnie i zimowe parkingów, ciągów pieszych przy budynkach, zieleni oraz porządku na ogrodzonym terenie TPP-T. 8) Dokonywanie bieżących napraw i remontów na terenie TPP-T do kwoty łącznie 28.000,00 netto za cały okres objęty zamówieniem. 9) Zgłaszania Zamawiającemu o konieczności dokonania remontów i napraw w obiekcie wykraczających ponad ustaloną wartość 28.000 zł netto. 10) Zapewnienie sprawności systemu ochrony przeciwpożarowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11) Dokonywanie naboru przedsiębiorców do TPP-T zgodnie z obowiązującym regulaminem parku oraz przy uwzględnieniu wytycznych dotyczących funkcjonowania Parków Przemysłowo- Technologicznych oraz PO RPW. 12) Przygotowywanie, zawieranie i rozwiazywanie w imieniu i na rzecz Gminy Tarnobrzeg umów najmu lub dzierżawy z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność gospodarczą na terenie TPP-T z uwzględnieniem opłaty za media, zgodnie z regulaminem TPP-T oraz nadzór nad ich realizacją. 13) Prowadzenie badania rynku dotyczącego zapotrzebowania na nieruchomości zabudowane i niezabudowane pod działalność gospodarczą. 14) Opracowywanie kalkulacji kosztów najmu i dzierżawy nieruchomości. 15) Opracowywanie aktualizacji regulaminu TPP-T wraz ze wszystkimi załącznikami każdorazowo w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zgodnie z wytycznymi. 16) Naliczanie i pobieranie wszelkich opłat wynikających z tytułu najmu i dzierżawy powierzchni na terenie parku oraz innych opłat m.in. opłaty eksploatacyjnej, opłat za media, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem parku. 17) Wystawianie w imieniu i na rzecz Zamawiającego faktur sprzedaży za najem lub dzierżawę oraz z tytułu innych opłat przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie TPP-T. 18) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecone czynności z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o obowiązujące przepisy prawa a także chronić interes Zamawiającego w trakcie realizacji powierzonych zadań i czynności oraz zobowiązuje się do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. II. Zadania Wykonawcy w zakresie promocji TPP-T 1) Prowadzenie aktywnej działalności promocyjnej i informacyjnej stwarzającej zachętę dla potencjalnych użytkowników TPP-T oraz budowanie pozytywnego wizerunku parku w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym poprzez:  udział w minimum 2 targach o charakterze krajowym w branży: innowacji i nowych technologii, inwestycyjnych lub kooperacyjnych,  udział w konferencjach i wydarzeniach gospodarczych,  stały kontakt z instytucjami otoczenia biznesu w Polsce (np. PAIH, ARP itd.),  stały kontakt z Parkami Technologicznymi działającymi w Polsce,  organizacja szkoleń na podstawie zakupionej infrastruktury – minimum 4 szt.,  dbałość o tablice promocyjne, w tym pylony,  opracowanie i wykonanie broszury informacyjno-promocyjnej dla TPP-T,  nawiązanie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i wyższymi w celu promowania przedsiębiorczości wśród młodzieży. 2) Przygotowanie planu promocji TPP-T, w ciągu miesiąca od podpisania umowy i przekazanie go do akceptacji Zamawiającemu. 3) Inicjowanie przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miasta Tarnobrzega działań marketingowych mających na celu promocję oferty parku. 4) Administrowanie i zarządzanie stroną internetową TPP-T. Aktywne zarządzanie profilem fb TPP-T, minimum jeden news w tygodniu. Redagowanie aktualności – aktywność minimum raz w miesiącu. 5) Prezentacja TPP-T na portalach społecznościowych. 6) Współpraca z mediami – przygotowywanie materiałów informacyjnych. 7) Planowanie i organizowanie wydarzeń o charakterze gospodarczym i edukacyjnym. Organizacja minimum dwóch przedsięwzięć gospodarczych takich jak seminaria, konferencje, warsztaty. III. Zadania Wykonawcy w zakresie finansowo-księgowym TPP-T 1) Prowadzenie biura Wykonawcy w budynku Inkubatora Technologicznego TPP-T. Operator we własnym zakresie zapewni wyposażenie biura. Zamawiający wynajmie Operatorowi pomieszczenia przeznaczone na biuro. Operator zapewni kadrę stanowiącą zespół zarządzający złożony z osób, posiadających wykształcenie wyższe, spełniających kryteria w postępowaniu, które będą świadczyły pracę na rzecz Operatora. 2) Sporządzanie kwartalnych sprawozdań i raportów oraz projektów planów rzeczowo-finansowych (budżetów) dotyczących prowadzonej działalności przez TPP-T. 3) Prowadzenie rejestru zaświadczeń o udzieleniu pomocy publicznej oraz innych dokumentów wydawanych przez Zamawiającego, ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących funkcjonowania TPP-T, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i regulamin parku. 4) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu, niezwłocznie po otrzymaniu i zatwierdzeniu pod względem rachunkowym i merytorycznym, faktur zakupu usług dotyczących dostawy mediów, wystawionych na Gminę Tarnobrzeg, w nieprzekraczalnym terminie niezbędnym do realizacji płatności (tj. minimum 7 dni przed terminem płatności). W przeciwnym wypadku kosztem odsetek za zwłokę zostanie obciążony Wykonawca. Zbiorcze zestawienie otrzymanych faktur Wykonawca będzie przekazywał w terminie do 5 dni od końca miesiąca, którego one dotyczą. 5) Termin płatności zobowiązań, wyznaczony przez Wykonawcę podmiotom zewnętrznym, nie może być krótszy niż 14 dni roboczych. 6) Wykonawca wystawia faktury sprzedaży według określonej numeracji i prowadzi ewidencję sprzedaży VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedającym jest Gmina Tarnobrzeg, zaś wystawiającym faktury VAT jest Wykonawca. Ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej w postaci rejestru sprzedaży VAT, który po zamknięciu miesiąca przekazywany jest do Wydziału Budżetu i Finansów Zamawiającego w terminie do 5 dni od końca miesiąca, którego dotyczy wraz z jednym egzemplarzem faktur. Dodatkowo należy przekazać elektronicznie informację miesięczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z aktualnymi wymogami Ministra Finansów w zakresie struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019.900 t.j. z dnia 2019.05.14). 7) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne upoważnienie do wystawiania faktur VAT. 8) Wpływy z tytułu czynszów najmu i dzierżawy, opłat za media należne na podstawie wystawionych faktur stanowią dochód Zamawiającego. 9) Wykonawca jest zobowiązany przekazywać środki uzyskane na rzecz Zamawiającego w danym miesiącu na konto Nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547: a) uzyskane wg stanu na 20 dzień danego miesiąca – w terminie do 25-go dnia danego miesiąca, b) uzyskane wg stanu na ostatni dzień danego miesiąca – w terminie do 5-go dnia miesiąca następnego. 10) Wykonawca ma obowiązek dołożenia wszelkiej staranności celem uzyskania od najemców czynszów oraz innych opłat z tytułu najmu w pełnej przypisanej wysokości. 11) Wykonawca będzie naliczał i pobierał odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych od zaległości z tytułu czynszów najmu i dzierżawy oraz innych należności, a także rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40, 70, 100 euro – w zależności od wartości świadczenia pieniężnego. 12) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do niezwłocznego podejmowania działań w stosunku do najemców, którzy nie wywiązują się z obowiązujących płatności przy zastosowaniu procedur oraz sankcji w trybie określonym w obowiązujących przepisach. 13) Przy zaległościach powyżej 3-ch miesięcy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać niezbędną dokumentację do Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Tarnobrzega w celu wszczęcia dalszej procedury windykacji należności. 14) Wykonawca zapewni we własnym zakresie niezbędne oprogramowanie na potrzeby obsługi finansowo-księgowej w wymaganym zakresie. 15) Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych zestawień o należnych i uzyskanych dochodach na rzecz Zamawiającego oraz o zaległościach w tym zakresie, w terminie do 10-ego dnia kolejnego miesiąca. 16) Wykonawca będzie informował najemców i dzierżawców powierzchni na terenie parku o obowiązku ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości oraz będzie przekazywał do Urzędu Miasta Tarnobrzega 1 egz. umowy zawartej z inwestorem w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 17) Wykonawca zapewni, aby w zawartych umowach najmu zawarto dane dotyczące powierzchni wynajętej części budynku, wraz z odpowiadającym im udziałem w gruntach i budowlach. 18) Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego składania zestawienia zmian dotyczącego powierzchni użytkowych oddanych w najem przedsiębiorcom na terenie TPP-T. 19) Wykonawca zobowiązany jest do składania zestawień niezbędnych Zamawiającemu, na jego żądanie w terminie ustalonym z Zamawiającym. 20) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania i archiwizowania źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. IV. Zadania Wykonawcy w zakresie prowadzenia TPP-T jako ośrodka innowacyjności. 1) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: stosowanie się do zapisów zawartych we wniosku aplikacyjnym projektu pn: „Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny” oraz umowy dofinansowanie nr POPW.01.03.00-06-001/10-00 z dnia 25.06.2010 r. 2) Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie korzystnych warunków do lokowania w TPP-T firm prowadzących działalność innowacyjną. 3) Świadczenie usług szkoleniowych i doradczych w zakresie m.in: działalności gospodarczej, innowacyjnej oraz finansowania działalności gospodarczej. 4) Świadczenie usług prorozwojowych dla lokatorów w TPP-T i klientów zewnętrznych. 5) Nawiązywanie współpracy z potencjalnymi przedsiębiorcami. 6) Wsparcie przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój przedsiębiorstwa. Wykonawca winien uwzględnić konieczność wykonywania innych obowiązków niż wymienionych w przedmiocie zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań Operatora zarządzającego TPP-T oraz prawidłowego funkcjonowania Parku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70330000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł / słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/ 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą ma obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany poniżej rachunek bankowy Zamawiającego , najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 6. Miejsce i sposób wniesienia wadium: a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: PKO S.A. I Oddział Tarnobrzeg 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563 . Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu; b) wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta Tarnobrzega / kasa przy ul. Mickiewicza 7 / przed terminem składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty . 7. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.8 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach