Przetargi.pl
Dostawa farb i lakierów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa farb i lakierów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb i lakierów. 2. Przedmiot zamówienia będzie odpowiadał co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. 3. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wysokiej jakości i odpowiadający normom bezpieczeństwa w zakresie wpływu na zdrowie ludzi i środowisko oraz innym powszechnie obowiązującym przepisom prawa. 4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w opakowaniach zabezpieczających przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem przedmiotu zamówienia do obrotu. 6. Wykonawca udzieli minimum 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy dostarczonego towaru, licząc od daty dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie będzie krótszy od okresu gwarancji udzielonego przez producenta przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, transportem własnym. Koszty dostawy, w szczególności załadunku i rozładunku przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca zobowiązuje się zamówiony przedmiot zamówienia dostarczać po cenach jednostkowych podanych w Formularzu kalkulacji ceny ofertowej, stanowiącym załącznik nr 1A. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami Formularza kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1A), stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w Formularzu kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1A). 10. W przypadku zakwestionowania gwarantowanej jakości przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na nowy, wolny od wad w terminie 5 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44192000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, formularz kalkulacji ceny ofertowej, ew. pełnomocnictwo w oryginale lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach