Przetargi.pl
Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Trzebownisko i Zaczernie

Gmina Trzebownisko ogłasza przetarg

 • Adres: 36-001 Trzebownisko, Trzebownisko
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 713 700 , fax. 177 713 719
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebownisko
  Trzebownisko 976
  36-001 Trzebownisko, woj. podkarpackie
  tel. 177 713 700, fax. 177 713 719
  REGON: 69058215700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzebownisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Trzebownisko i Zaczernie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót, obejmuje; 1.1. Budowa placu zabaw w Trzebownisku na działce nr ewid. 586 1. Demontaż istniejącego wyposażenia, 2. dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw, 3. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i piasku, 4. demontaż istniejącego ogrodzenia, 5. wykonanie nowego ogrodzenia panelowego i furtki: -wykonanie nowego ogrodzenia panelowego systemowego, drut fi-5 mm, 3D, kolor ral 7016, wymiary oczka około 50x200mm, słupki 60x40x2mm max co 2,5m, słupek zagłębiony w betonie min 80cm, ocynkowany, malowany proszkowo wraz z zaślepką. Słupki narożne wzmocnione -murek prefabrykowany ,zbrojony wysokość 20 cm +-1cm grubość min 5 cm -fundamenty pod słupki fi 30cm o głębokości min 120cm, beton min b20 (C16/20). -wykonanie furtki– 1 sztuka, ocynkowana ogniowo malowana proszkowo ral 7016 (wypełnienie takie jak ogrodzenie) , zawiasy regulowane , zamek , wkładka , klamka i szyldy ze stali nierdzewnej, rama furtki min 40x40x3mm, -słupki do furtki wym. min 80x80x4mm, ocynkowane malowane proszkowo, 6. Wykonanie nasadzeń- sadzonki o wys. min 1,0m 7. Wykonanie prac porządkowych oraz robót towarzyszących: • wyrównanie terenu, • zasianie trawy, • odtworzenie terenu w sąsiedztwie po robotach budowlanych –odtworzenie istniejących nawierzchni utwardzonych na styku robót, odtworzenie terenów zielonych, • Przeniesienie garażu blaszanego o wym. 5x8m na działkę w odległości do 5km, wraz z podbudową (płytki chodnikowe 50x50) oraz utwardzonym dojazdem około 40m2. 1.2. Budowa placu zabaw w Zaczerniu na działce nr ewid. 4440/1 Zakres prac: 1. Zmiana lokalizacji istniejącego wyposażenia,(demontaż i ponowny montaż), 2. dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw 3. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i piasku 4. demontaż istniejącego ogrodzenia, 5. wykonanie nowego ogrodzenia panelowego systemowego, drut fi-5 mm, 3D, kolor ral 7016, wymiary oczka około 50x200mm, słupki 60x40x2mm max co 2,5m, słupek zagłębiony w betonie min 80cm, ocynkowany, malowany proszkowo wraz z zaślepką. Słupki narożne wzmocnione -murek prefabrykowany ,zbrojony wysokość 20 cm +-1cm grubość min 5 cm -fundamenty pod słupki fi 30cm o głębokości min 120cm, beton min b20 (C16/20). -wykonanie furtki– 1 sztuka, ocynkowana ogniowo malowana proszkowo ral 7016 (wypełnienie takie jak ogrodzenie) , zawiasy regulowane , zamek , wkładka , klamka i szyldy ze stali nierdzewnej, rama furtki min 40x40x3mm, -słupki do furtki wym. min 80x80x4mm, ocynkowane malowane proszkowo, 6. wykonanie nasadzeń- sadzonki o wys. min 1,0m 7. Wykonanie prac porządkowych oraz robót towarzyszących: • wycinka z karczowaniem zakrzaczeń, • uformowanie zieleni- uformowanie korony drzew, • zasianie trawy, • wyrównanie terenu, • odtworzenie terenu w sąsiedztwie po robotach budowlanych –odtworzenie istniejących nawierzchni utwardzonych na styku robót, odtworzenie terenów zielonych, 2. Szczegółowy opis określony został w załącznikach do SIWZ ( dokumentacja, specyfikacja, zdjęcia) oraz powyższym opisie 3. Podane w opisach technicznych ewentualne nazwy własne (pochodzenie, producent, itp.), mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia i materiały równoważne to takie, które maja te same cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji. Konkretne nazwy lub pochodzenia ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od określonych w opisach. 4. Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowie i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z polskimi aktualnymi Normami. 5. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie finansowym jaki i rzeczowym leżą po stronie Wykonawcy. 6. Montaż i lokalizację urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, zachowując wymagane strefy bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami oraz wytyczne producenta dotyczące montażu. Dla każdego z urządzeń należy w widocznym miejscu umieścić instrukcję bezpiecznego użytkowania. 7. W ramach realizacji Zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 1. urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy 2. załatwienie formalności i podłączenia mediów dla potrzeb budowy 3. zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 4. przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych w czasie realizacji robót 5. przestrzeganie zasad mających na celu ochronę środowiska i gospodarki odpadami 6. zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ponadto zakres zamówienia obejmuje inne niezbędne do zrealizowania zamówienia roboty towarzyszące podstawowemu zakresowi robót nie ujęte w przedmiarach i SIWZ, a bez których nie można wykonać zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie przyszłego placu budowy Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający dopuszcza jedynie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów do oferty, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lud podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudniania na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy – załącznik do SIWZ *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: „Wpływy z tytułu wadium” Bank Spółdzielczy Jasionka Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Trzebownisko w kancelarii pok. 7, a kserokopię dokumentu dołączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a oraz art.46 ust.5 ustawy PZP na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Nie wniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy w stosunku do określonego w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie Art.89 ust.1 pkt 7b ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach