Przetargi.pl
Dostawa betonu do budowy i remontu chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski

Gmina Sokołów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 7729019 , fax. (017) 7729019
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokołów Małopolski
  ul. Rynek 1
  36-050 Sokołów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. (017) 7729019, fax. (017) 7729019
  REGON: 69058213400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa betonu do budowy i remontu chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy obejmuje dostawę betonu w ilości do : - beton klasy B-10 – 600 m3, - beton klasy B-20 – 100 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Kosztorys ofertowy. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach