Przetargi.pl
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu”, w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70506 Szczecin, Ul. Teofila Starzyńskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 48 17 120 , fax. 91 48 17 121
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
  Ul. Teofila Starzyńskiego 42433
  70506 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 17 120, fax. 91 48 17 121
  REGON: 32126174600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpkwz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu”, w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu”, w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 2. W ramach projektu, o którym mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wyboru Wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowych, oraz następnie w przedmiocie wyboru wykonawców robót budowlanych dla następujących Zadań Inwestycyjnych: 1) 1 wieży widokowej o wysokości do 30m, planowanej do budowy na działce ewidencyjnej: 190/9 obręb ew. Ińsko 1 (tylko w zakresie wykonawcy robót budowlanych). Uwaga: Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych w toku (Ogłoszenie o zamówieniu: 549083-N-2018 z dnia 23.04.2018r.); 2) 1 palisady planowanej do budowy na działce ewidencyjnej nr 228/6 obręb ew. Osinów Dolny, gm. Cedynia; 3) 11 wiat ogniskowych planowanych do budowy na działkach ewidencyjnych nr: 120/10 obręb ew. 4144 Szczecin (2 szt.); 120/14 obręb ew. 41444 Szczecin (2 szt.); 257/6 obręb ew. Żelisławiec, gm. Stare Czarnowo; 322/30 obręb ew. Żelisławiec, gm. Stare Czarnowo; 92/23 obręb ew. Dębina, gm. Stare Czarnowo; 579/12 obręb ew. Łubowo, gm. Borne Sulinowo; 325/5 obręb ew. Chociwel, gm. Chociwel; 205 obr. Stara Rudnica gm. Cedynia, Działka 43/132 obr. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo; 4) 3 pomostów planowanych do budowy na działkach ewidencyjnych nr: 230/1 obręb ew. Glinna, gm. Stare Czarnowo; 43/132 obręb ew. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo; 372/2 obręb ew. Ińsko 1 (postępowanie w przedmiocie pomostu w Ińsku tylko w zakresie wykonawcy robót budowlanych); 5) rekonstrukcji mostku położonego na działce ewidencyjnej nr 222/2 obręb ew. Śmierdnica Las, gm. Stare Czarnowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych). 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018, poz. 110). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeń o których mowa w ust. 2 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) dokument wadialny winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej następujące elementy: 1) Wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia; wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.: Województwo Zachodniopomorskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin wskazanie Gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub instytucji poręczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib, 2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu wadialnego tj. „Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II”, 3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym, 4) wskazanie sumy gwarancyjnej, 5) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia, 6) zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp”. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w przetargu nieograniczonym pn. „Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 – 5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 5. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII SIWZ. 3) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (rozdział V ust. 2 pkt. 2-11 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach