Przetargi.pl
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu

Gmina Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72100 Goleniów, Plac Lotników 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 698 200 , fax. 914 698 298
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goleniów
  Plac Lotników 1
  72100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 698 200, fax. 914 698 298
  REGON: 81168436700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę 3 wiat turystycznych, w tym w szczególności: 1. Lokalizacja wiat turystycznych i ich powierzchnia: a) w miejscowości Kąty - działka nr 35, obręb geodezyjny Kąty, powierzchnia działki – 3600 m2, powierzchnia zabudowy – 118,88 m2, kubatura – 559,92 m3, powierzchnia utwardzona (opaska z kostki betonowej) – 23,86 m2, b) w miejscowości Miękowo - działka nr 192/3, obręb geodezyjny Miękowo, powierzchnia działki – 1899,00 m2, powierzchnia zabudowy – 118,88 m2, kubatura – 559,92 m3, powierzchnia utwardzona ( opaska z kostki betonowej) – 23,86 m2, powierzchnia użytkowa - 94,78 m2, c) w miejscowości Załom - działka nr 221/42, obręb geodezyjny Załom powierzchnia działki – 3934 m2, powierzchnia zabudowy – 118,88 m2, kubatura – 559,92 m3, powierzchnia utwardzona (opaska z kostki betonowej) – 23,86 m2, powierzchnia użytkowa - 94,78 m2. 2. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe: a) fundamenty - żelbetowe, wylewane, b) konstrukcja nośna - szkielet z drewna klejonego, c) dach - więźba drewniana z drewna klejonego, o nachyleniu połaci głównych 35 stopni, kryty blachą trapezową panelową (rąbek stojący), ocynkowaną, powlekaną w kolorze grafitowym lub antracytowym, termoizolacja z wełny mineralnej między wiązarami, gr 6 cm. Od strony wnętrza z paroizolacją, od zewnątrz, pod pokryciem dachowym, warstwa wstępnego krycia o niskiej paroprzepuszczalności 10-60 g/m2/24h , dopuszcza się zastosowanie warstwy wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności (od 300 do 3000 g/m2/24h) bez konieczności zostawiania pustki wentylacyjnej, na warstwie paroprzepuszczalnej kontrłaty i łaty, d) ściana zewnętrzna – deska elewacyjna (naturalna, świerkowa) grubości minimalnej 19 mm, układana na pióro-wpust (piórem do góry) ułożona bezpośrednio na konstrukcji obiektu, deska zabezpieczona przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowo, wykończenie deski dopasowane do konstrukcji klejonej obiektu, e) cokół - cegła klinkierowa w kolorze czerwonym, słupki fundamentowe w naturalnym betonie licowym, impregnowany przed zabrudzeniami, wilgocią i wodą, f) posadzki - kostka betonowa gr 60 mm, kolor grafitowy, g) obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze pokrycia dachowego, gr. 0,7 mm, rynny o przekroju prostokątnym, h) kominy, czapki kominowe - wystające ponad dach, obłożone cegłą klinkierową, kolor czerwony, czapki betonowe, wentylację zakończyć pod czapką, i) ściany wewnętrzne - murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, na zaprawie systemowej, wykończenie – tynk cementowo-wapienny gr 15 mm, wykończenie farbą zmywalną w kolorze jasno szarym, imitacja betonu. 3. Wyposażenie budowlano-instalacyjne: a) instalacja wodociągowa: przyłącze z rur PEde32x2,0 PE100 SDR17, zewnętrzna instalacja z rur PEde25x2,0 PE 100SDR17, studnia wodomierzowa DN1000, b) instalacja elektryczna - gniazda wtykowe, oświetlenie, c) instalacja grzewcza - nawiewna, kominkowa DGP z rozprowadzeniem kanałów nawiewnych pod posadzką: - komin jednociągowy bez wentylacji 6,33 m – dymowy, - wkład o następujących parametrach: szyba płaska panoramiczna, drzwiczki podnoszone do góry – system SDR, szczelnie dociskane ramy drzwiczek, popielnik pod rusztem, regulowane nóżki, dolot powietrza z zewnątrz, szyba czyszczona opływowym powietrzem (Clear Glass), palenisko wyłożone szamotem, wermikulitem, zakres mocy: min. 23 kW, moc nominalna: min. 16 kW, ramka drzwiczek: szer. 1000 mm x wys. 510 mm sprawność: 80%, przekrój wylotu spalin: 200 mm, zewnętrzna obudowa samego wkładu musi być dodatkowo pomalowana proszkowo, wymiary zewnętrzne wkładu szerokość 1200-1250 mm x głębokość 520-620 mm. - wewnętrzna komora wkładu o wymiarach co najmniej 150 cm szerokości z 80 cm głębokości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Szczecinie, Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin, nr konta: 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium – „Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu” (znak sprawy: WGG.271.4.62.2018.ET)”. 4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaleca się w interesie wykonawcy, w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie z siedzibą przy Plac Lotników 1, 72–100 Goleniów przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Kasa Zamawiającego czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 14:00. Nie ma obowiązku załączać dokumentu wadium wniesionego w formie niepieniężnej do oferty (w przypadku, gdy wadium zostanie zdeponowane w oryginale w kasie Zamawiającego, o czym mowa w pkt 4.). Jeśli Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej zostanie jednak złożone w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty, zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp odrzuci ofertę wykonawcy. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczeń o których mowa w punkcie 8.2. niniejszej SIWZ, gwarancja/poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.1. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej, jako Beneficjenta należy oznaczyć Gminę Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. 7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się: 1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) kosztorys ofertowy wypełniony zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik 17 do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, e) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ, f) jeżeli wykonawca chce uzyskać punkty w kryterium dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wyznaczonego do realizacji zamówienia (D), to musi wypełnić i załączyć do oferty wykaz doświadczenia do oceny w kryterium stanowiący załącznik nr 8A do SIWZ, g) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy), h) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2) Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp to jest: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach