Przetargi.pl
dostawa asortymentu otolaryngologicznego dla Kliniki Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Otolaryngologicznej do SPSK Nr 1 PUM.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 253 000 , fax. 914 253 001
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1
  71252 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 253 000, fax. 914 253 001
  REGON: 28889200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.szn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa asortymentu otolaryngologicznego dla Kliniki Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Otolaryngologicznej do SPSK Nr 1 PUM.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa asortymentu otolaryngologicznego dla Kliniki Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Otolaryngologicznej do SPSK Nr 1 PUM.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33185300-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów lub oświadczenia o braku konieczności posiadania takiego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach