Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem pn. Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Kołłątaja
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 722 66 32 , fax. 62 590 32 66
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"
  ul. Kołłątaja 7
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 62 722 66 32, fax. 62 590 32 66
  REGON: 30240594400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.eko7.krotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zwiazek międzygminny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem pn. Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem pn.: „Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA”. Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót budowlanych. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki zgodnie z zawartą umową o usługi Inżyniera. Roboty budowlane będa wykonywane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z : Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę edycja : 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils). tzw. "Żółta Książka". Zamawiający powierzy Wykonawcy zarządzanie, koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją Kontraktu w celu wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym z Wykonawcą robót terminie, oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia (tj. OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71540000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 3 500,00 PLN, słownie: trzytysiącepięćsetzłotych. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 310). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy : PKO BP O /Krotoszyn nr konta 65 1020 2212 0000 5802 0335 5252 z zaznaczeniem: Wadium - przetarg: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem pn.„Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy PZP – w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załączone do oferty w oryginale. 2) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 3) W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. 4) W przypadku, gdy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt 9.1.1) i 9.2.1) IDW każdy z Wykonawców składa osobno. 5). Dokumenty podmiotów zagranicznych : 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 2. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 65). 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - według wzoru na załączniku nr 5 do niniejszej IDW.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach