Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim oraz autorskim dla projektu pn. „Przebudowa i remont budynku socjalno – biurowo usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu"

Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-520 Chybie, ul. Bielska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 856 10 96, , fax. 33 854 50 55
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie
  ul. Bielska 78
  43-520 Chybie, woj. śląskie
  tel. 33 856 10 96, , fax. 33 854 50 55
  REGON: 72182396000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chybie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim oraz autorskim dla projektu pn. „Przebudowa i remont budynku socjalno – biurowo usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont budynku socjalno – biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu” obejmującego pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. 2. Zakres inwestycji dotyczy istniejącego budynku socjalno – biurowo – usługowego w Chybiu, który znajduje się przy ul. Cieszyńskiej 2, 43-520 Chybie. 3. Zakres rzeczowy robót budowlanych Inwestycji w ramach przedmiotu umowy obejmuje przebudowę i remont budynku socjalno – biurowo – usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu, w tym w szczególności: a) renowację ścian zewnętrznych budynku, b) przywrócenie elewacji do stanu pierwotnego, c) remont i przebudowa dachu i wnętrza, d) odtworzenie sali widowiskowej na 120 osób, e) wymianę instalacji c.o., f) wymianę instalacji elektrycznej, g) wykonanie centralnej wentylacji i klimatyzacji, h) wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy wszystkich wejściach do budynku, i) przebudowę tarasu zewnętrznego parteru i dostosowanie tarasu na dachu do zajęć plenerowych, j) montaż kolektorów słonecznych, montaż paneli fotowoltaicznych; oraz zostanie określony w umowie z Wykonawcą realizującym zadanie inwestycyjne, o którym mowa w pkt. 1, która zostanie przekazana Inwestorowi Zastępczemu po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 4. Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w związku z powyższym prowadzenia robót budowlanych wymaga uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. Szczegółowy opisz przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71540000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć*tysięcy*złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.09.2019 r. do godz. 9:00. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądz, b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancje bankowe, d )gwarancje ubezpieczeniowe, e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli ofertę składa np. konsorcjum); w przypadku spółki cywilnej sposób reprezentacji może wynikać z umowy spółki; 2. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Wykonawca winien wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w SIWZ Dział VI. pkt 1.2. (zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału); 3. Dowód/ potwierdzenie wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach