Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytów bankowych z podziałem na zadania: Zadanie I: Długoterminowy kredyt bankowy do kwoty 500 000 zł., pozostawiony do dyspozycji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Łaziska Górne na sfinansowanie zakupu środka trwałego w postaci samochodu specjalistycznego HAKOWIEC wraz z przyczepą i kontenerami hakowymi. Zadanie II: Krótkoterminowy kredyt bankowy do wysokości 115 000 zł., z terminem spłaty do 6 miesięcy od daty uruchomienia ( finansowanie podatku VAT od transakcji).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, Energetyków
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322241088 , fax. 322241420
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  Energetyków 5
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 322241088, fax. 322241420
  REGON: 27366490300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim-laziska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytów bankowych z podziałem na zadania: Zadanie I: Długoterminowy kredyt bankowy do kwoty 500 000 zł., pozostawiony do dyspozycji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Łaziska Górne na sfinansowanie zakupu środka trwałego w postaci samochodu specjalistycznego HAKOWIEC wraz z przyczepą i kontenerami hakowymi. Zadanie II: Krótkoterminowy kredyt bankowy do wysokości 115 000 zł., z terminem spłaty do 6 miesięcy od daty uruchomienia ( finansowanie podatku VAT od transakcji).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I Długoterminowy kredyt bankowy do kwoty 500 000 zł na sfinansowanie zakupu środka trwałego w postaci samochodu specjalistycznego HAKOWIEC wraz z przyczepą i kontenerem hakowym. 1. Udział własny 20 % wartości inwestycji. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia środków z kredytu długoterminowego na rachunek celowy sprzedającego. 3. Termin uruchomienia kredytu: do 90 dni od dnia podpisania umowy. 4. Spłata kredytu do 60 miesięcy. 5. Spłata kredytu w ratach miesięcznych. 6. Termin uruchomienia kredytu: do 90 dni od dnia podpisania umowy. 7. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M obowiązujące w pierwszym dniu kalendarzowym danego kwartału plus stała marża banku. 8. Oprocentowanie zmiennie, raty równe – część odsetkowa raty równej ulegnie obniżeniu w przypadku spadku WIBOR 3M lub podwyższeniu w przypadku jego wzrostu. 9. Marża, prowizja oraz inne opłaty bankowe w całym okresie kredytowania nie mogą ulec zmianie. 10. Zabezpieczenie kredytu: - zastaw rejestrowy na zakupywanym/ych środkach trwałych. - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego - zapewnienie wpływów na rachunku bieżącym w banku finansującym w wysokości min. 150 000 pln/m-c 11. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania dodatkowych opłat i prowizji. 12. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału – odsetki płatne od faktycznego zadłużenia. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na uiszczanie dodatkowych opłat manipulacyjnych, administracyjnych i innych stosowanych w wewnętrznych uregulowaniach banku. Zadanie II Krótkoterminowy kredyt bankowy do kwoty 115 000 zł ( finansowanie podatku VAT od transakcji) 1. Termin uruchomienia kredytu: do 90 dni od dnia podpisania umowy. 2. Spłata kredytu do 6 miesięcy, w ratach miesięcznych. 3. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązujące w pierwszym dniu kalendarzowym danego miesiąca plus stała marża banku. 4. Oprocentowanie zmiennie, raty równe – część odsetkowa raty równej ulegnie obniżeniu w przypadku spadku WIBOR 1M lub podwyższeniu w przypadku jego wzrostu. 5. Marża, prowizja oraz inne opłaty bankowe w całym okresie kredytowania nie mogą ulec zmianie. 6. Termin uruchomienia kredytu: do 90 dni od dnia podpisania umowy. 7. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania dodatkowych opłat i prowizji. 8. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału – odsetki płatne od faktycznego zadłużenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178, ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty: Odpowiednio wypełniony Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy: Do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, który jest wymagany w sytuacji, gdy z dokumentu rejestrowego nie wynika uprawnienie osoby do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W/w dokument może być doręczony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach