Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum w formule zaprojektuj i wybuduj-opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych dla przejścia podziemnego i robót budowlanych dla zagospodarowania terenu przystanku komunikacji miejskiej.

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Plonów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 291 79 22
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  Plonów 22/I
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 291 79 22
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum w formule zaprojektuj i wybuduj-opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych dla przejścia podziemnego i robót budowlanych dla zagospodarowania terenu przystanku komunikacji miejskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum w formule zaprojektuj i wybuduj-opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych dla przejścia podziemnego i robót budowlanych dla zagospodarowania terenu przystanku komunikacji miejskiej, w którego skład wchodzi: • opracowanie dokumentacji projektowej (termin umowny Wykonawcy na opracowanie dokumentacji: do 5 sierpnia 2020 roku), • wykonanie robót budowlanych (etapowanie) w przejściu podziemnym wg poniższego zestawienia:  wykonanie nowych okładzin schodów i spoczników z płyt betonowych typu lastrico (szerokość płyt na całą szerokość stopnia schodowego, długość płyt min. 1,0 m) z uwzględnieniem zjazdów dla wózków,  skucie tynków ścian bocznych schodów zejść oraz wykonanie nowych okładzin z płyt typu HPL, z uwzględnieniem faktu, że w II etapie (rok 2021) montowane będą platformy dla osób niepełnosprawnych,  wymiana balustrad schodowych, nowe balustrady winny być wyposażone w napisy alfabetem Brajla informujące o kierunku wyjścia,  demontaż balustrad na ścianach oporowych wejść,  podniesienie (min. 1,0 m nad poziom terenu) i wzmocnienie ścian bocznych stropu tunelu dla potrzeb montażu zadaszenia,  wykonanie zadaszenia wyjść z obiektu, konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo, 2 x malowana proszkowo, przekrycie i ścianki boczne z poliwęglanu,  wymiana/renowacja odwodnienia liniowego w tunelu,  sprawdzenie szczelności przyłącza kanalizacji do miejsca włączenia do studni/przepompowni (w przypadku konieczności dokonać uszczelnienie tzw. rękawem),  wymiana pomp 2 szt. wraz z renowacją studni, oczyszczenie kręgów, wymiana drabiny, wymiana pokrywy studni i innych elementów przepompowni, • wykonanie robót budowlanych związanych z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze – Centrum:  montaż wiaty przystankowej na perony autobusowe i wiaty rowerowej – po 1 szt.  montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów z zadaszeniem i ławką – 1 szt. Inspektor nadzoru winien posiadać następujące kwalifikacje: − stosowne uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej (wodociągowe i kanalizacyjne oraz elektryczne) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r., poz. 471 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego obejmują: 1. Kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego określonymi w umowie na roboty budowlane i w przepisach prawa; kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie tych materiałów, których zamierza użyć Wykonawca robót. 2) Żądanie usunięcia wad (awarii/usterek) ujawnionych w trakcie wykonywania robót, w wyznaczonym przez Koordynatora terminie, zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane. 3) Żądanie wykonania przez Wykonawcę robót niezbędnych prób, badań, odkryć lub ekspertyz w celu wykrycia wady (awarii/usterki) robót budowlanych – badania na koszt Wykonawcy robót budowlanych. 4) Żądanie od Wykonawcy robót okazania lub dostarczenia: próbek producenta materiałów, certyfikatów zgodności z odpowiednią normą, aprobat technicznych, atestów, dokumentów potwierdzających plan zapewnienia jakości. 5) Żądanie usunięcia z terenu budowy materiałów i urządzeń nie spełniających wymagań określonych w umowie z Wykonawcą robót. 6) Żądanie wykonania wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku, zabezpieczenia życia lub zdrowia ludzkiego, kontrola zgodności prowadzonych prac z zasadami BHP. 7) Udział w przeprowadzanych przez Wykonawcę robót próbach, badaniach, kontrolach, rozruchach. 8) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, kontrolowanie utrzymania porządku i prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy, kontrolowanie zgodności oznakowania z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 9) Weryfikacja wykonywania przez Wykonawcę robót inwestycji zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, żądanie od Wykonawcy robót uaktualniania tego harmonogramu w razie potrzeby, informowanie Zamawiającego o zagrożeniach związanych z nie dotrzymaniem terminów wynikających z harmonogramu. 10) Przyjęcie opracowanych przez Wykonawcę robót: planu BIOZ, projektu technologii i organizacji robót, planu zapewnienia jakości, sprawdzenie i weryfikacja poprawności dokumentów wzywanie Wykonawcy robót do dokonania ewentualnych poprawek. 11) Organizowanie i prowadzenie cyklicznych rad budowy raz na dwa tygodnie z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego, sporządzanie i przekazywanie do Zamawiającego protokołów z rad obejmujących wszelkie ustalenia dokonane z Wykonawcą robót oraz koordynatorem Zamawiającego, kontrola i nadzór nad realizacją przez Wykonawcę robót ustaleń wynikających z rad budowy. 12) Przyjmowanie od Wykonawcy robót oświadczeń związanych z wypełnieniem wymogu zatrudnienia w trakcie realizacji umowy, kontrolowanie wypełniania zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji umowy, powiadamianie organów inspekcji pracy w imieniu Zamawiającego oraz samego Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach. 13) Opiniowanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych zaproponowanych przez Wykonawcę robót. 14) Przyjmowanie od Wykonawcy robót wniosków dotyczących rozwiązań zamiennych i robót dodatkowych. Opiniowanie przedmiotowych wniosków w zakresie zasadności ich wykonania, w zakresie zaproponowanych rozwiązań. Spisywanie stosownych protokołów oraz prowadzenie negocjacji w terminie 3 dni. Akceptacja wniosków materiałowych (wniosku o zastosowanie przy realizacji umowy określonego materiału, urządzenia lub armatury) od Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku materiałowego. 15) Kontrolowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją przetargową. 16) Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz stanowisk dotyczących realizacji robót budowlanych. 17) Dokonywanie odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu, weryfikacja w trakcie odbiorów poprawności i zgodności zrealizowanych przez Wykonawcę prac z dokumentacją przetargową, sporządzenie protokołu odbioru robót częściowych. 18) Przyjęcie od Wykonawcy robót oraz szczegółowa weryfikacja wniosku o gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą zakończonych robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje w terminie 5 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę robót wniosek wraz z dokumentacją i wydaje swoją opinię w przedmiocie poprawności i kompletności tego wniosku, a następnie przedkłada dokumentację wraz ze swoją opinią Zamawiającemu celem jej weryfikacji, ewentualne wzywanie Wykonawcy robót do uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji powykonawczej w przypadku stwierdzenia niekompletności lub niepoprawności dokumentacji (wezwanie do powtórnego zgłoszenia wniosku o gotowość). 19) Organizowanie wszystkich czynności w ramach odbioru końcowego robót budowlanych. 20) Dokonanie wraz z Komisją Odbiorową powołaną przez Zamawiającego odbioru końcowego, w tym w szczególności dokonanie czynności związanych z weryfikacją jakościową wykonanego przedmiotu umowy oraz podejmowanie wszelkich decyzji wynikających z umowy o roboty budowlane związanych z odbiorem końcowym, łącznie ze sporządzeniem protokołów odbioru końcowego, wraz ze wszystkimi załącznikami. 21) W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy o roboty budowlane przez jedną ze stron: a) sporządzenie inwentaryzacji robót w toku wraz z protokołem, b) wskazanie Wykonawcy robót zakresu zabezpieczenia robót w toku po uzgodnieniu tego zakresu z Zamawiającym, c) protokolarne przejęcia od Wykonawcy placu budowy po jego uporządkowaniu w stopniu zgodnym z istniejącym stanem robót przerwanych, d) spisanie protokołu z przedmiotowych czynności. 22) Dokonywanie niezbędnych rozliczeń pod faktury Wykonawcy oraz uzgadnianie z Wykonawcą prawidłowości wystawionych dokumentów finansowych. 23) W razie zgłoszenia przez Wykonawcę robót zastrzeżenia wobec decyzji czy poleceń jest on zobowiązany do ustosunkowania się do zastrzeżenia w terminie jednego dnia od przekazania tego zastrzeżenia Zamawiającemu. 24) Przeprowadzanie bieżących inspekcji terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, celem weryfikacji wywiązywania się Wykonawcy robót z warunków realizacji tych robót oraz ze zgodności działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 25) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymuszających zmiany zapisów umowy sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp. 26) Zalecanie Wykonawcy robót sporządzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunków i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie wykonywania robót. 27) Prowadzenie korespondencji z Wykonawcą robót we wszystkich sprawach dotyczących realizacji umowy o roboty budowlane, w tym przekazywanie Wykonawcy robót stanowiska Zamawiającego w sprawach, które wymagają zgody lub akceptacji Zamawiającego, a także na żądanie Zamawiającego. 28) Wykonywanie wszelkich innych obowiązków i dysponowanie wszelkimi innymi uprawnieniami wynikającymi z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane w związku z wykonywaniem nadzoru inwestorskiego. 29) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych pojawiających się w trakcie realizacji robót. 30) Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji umowy na roboty budowlane. 31) Dokonywanie wszelkich innych czynności faktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy o roboty budowlane oraz należytego rozliczenia z tytułu wykonania tych robót. 32) Weryfikowanie poprawności opracowywanej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę na etapie jej realizacji. 33) Przestrzeganie zasad wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz umowy w formule zaprojektuj i wybuduj. Inspektor będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. Uwaga: Wszelkie działania, które mają znamiona czynności powodujące skutki finansowe wymagają uzgodnienia z Zamawiającym, a następnie przekazanie informacji do Wykonawcy. Wymagane doświadczenie: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie jedną usługę (dla każdej branży z osobna), której przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji Kierownika budowy w branży: 1. konstrukcyjno - budowlanej nad jedną robotą budowlaną o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto, 2. instalacyjnej (wodociągowej i kanalizacyjnej) nad jedną robotą instalacyjną o wartości roboty instalacyjnej nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto, 3. instalacyjnej (elektrycznej) nad jedną robotą instalacyjną o wartości roboty instalacyjnej nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto, lub wykonał należycie dwie usługi (dla każdej branży z osobna), których przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji Kierownika budowy w branży: 1. konstrukcyjno - budowlanej nad robotami budowlanymi o wartości jednej roboty budowlanej nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto, 2. instalacyjnej (wodociągowej i kanalizacyjnej) nad robotami instalacyjnymi o wartości jednej roboty instalacyjnej nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto, 3. instalacyjnej (elektrycznej) nad robotami instalacyjnymi o wartości jednej roboty instalacyjnej nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto, lub wykonał należycie trzy usługi (dla każdej z branży z osobna), których przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji Kierownika budowy w branży: 1. konstrukcyjno - budowlanej nad robotami budowlanymi o wartości jednej roboty budowlanej nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto, 2. instalacyjnej (wodociągowej i kanalizacyjnej) nad robotami instalacyjnymi o wartości jednej roboty instalacyjnej nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto, 3. instalacyjnej (elektrycznej) nad robotami instalacyjnymi o wartości jednej roboty instalacyjnej nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto, lub wykonał należycie cztery usługi (dla każdej z branży z osobna), których przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji Kierownika budowy w branży: 1. konstrukcyjno - budowlanej nad robotami budowlanymi o wartości jednej roboty budowlanej nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto, 2. instalacyjnej (wodociągowej i kanalizacyjnej) nad robotami instalacyjnymi o wartości jednej roboty instalacyjnej nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto, 3. instalacyjnej (elektrycznej) nad robotami instalacyjnymi o wartości jednej roboty instalacyjnej nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto. Referencje lub inne dokumenty na które powoła się Wykonawca w formularzu ofertowym powinny dotyczyć pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub pełnienia funkcji Kierownika budowy dla osoby lub osób skierowanych bezpośrednio przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach