Przetargi.pl
Zagospodarowanie zieleni na Rynku w Bytomiu

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Smolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 969 700 , fax. 323 969 702
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
  ul. Smolenia 35
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 323 969 700, fax. 323 969 702
  REGON: 24013698900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.bytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie zieleni na Rynku w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie zieleni na Rynku w Bytomiu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in: remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin – kostka z odzysku, demontaż ławek umożliwiający ich ponowny montaż, wykonanie fundamentów betonowo – żelbetowych pod elementy małej architektury, montaż konstrukcji spawanych – pergole – 4 szt., dostawa donic drewnianych wraz z napełnieniem ziemią i obsadzeniem roślinami bylinowymi i pnączami. Dopuszcza się przy module pergoli wykonanie pojedynczych donic drewnianych o wys.0,5m i szerokości 0,5m tak aby uzyskać wymagany wymiar, dostawa i montaż ławek narożnych, montaż ławek ( ławki z demontażu), ustawienie koszy z odzysku, zabezpieczenie drzew obręczami stalowymi, zakup donic drewnianych z montażem, napełnieniem ziemia i obsadą roślinami bylinowymi, nasadzenia roślin okrywowych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: przedmiarach robót, szczegółowym wykazie roślin, dokumentacji technicznej zawierającej m.in. projekty nasadzeń, rysunki. wzorze umowy, które stanowią odpowiednie załączniki do niniejszej specyfikacji. Szczegółowy wykaz roślin (w tym ilości) oraz określenie odmian, wysokości, szerokości, koloru, norma sadzeniowych określono w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. Ostateczny dobór gatunków roślin oraz ich rozmieszczanie należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonania prac. Zamawiający określa minimalny wymagany roczny okres gwarancji i rękojmi na elementy małej architektury oraz zastosowane materiały, liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym). Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi będzie stanowił jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt 15 SIWZ. Zamawiający wymaga roślin zdrowych zahartowanych oraz prawidłowo uformowanych z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Materiał roślinny musi być zdrowy. Wykonawca winien przedstawić oświadczenie producenta (w przypadku zakupu donic i ławek) lub wystawić osobiście oświadczenie (jeżeli donice lub ławki zostaną przez niego wyprodukowane), iż przedmiot zamówienia spełnia wymogi bezpieczeństwa i że jest on dopuszczony do obrotu. Materiał roślinny powinien być w I wyborze i spełniać następujące wymagania zgodnie z zaleceniami jakościowymi określonymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz spełniać poniższe wymagania jakościowe: Wszystkie rośliny muszą posiadać cechy charakterystyczne dla gatunku i odmiany oraz spełniać bez zastrzeżeń wymagania dotyczące wielkości i gatunku rośliny, Byliny muszą posiadać odpowiedni pokrój, dobrze wykształcone pąki liściowe i odpowiednio duży system korzeniowy, Korzenie nie mogą być zbyt zbite. Nie dopuszcza się występowania: Silnego uszkodzenia mechaniczne łodyg, pąków i korzeni. Objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. Śladów żerowania szkodników. Oznak chorobowych Uszkodzeń lub przesuszenia bryły korzeniowej(luźna bryła). Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 500,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium wykonawca winien: 1) wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej), 2) wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) w sposób umożliwiający zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp, tj.: na adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np. pdf), (w temacie wiadomości należy podać nr sprawy lub nazwę postępowania, do którego wadium jest wnoszone). Zamawiający dopuszcza również wniesienie wadium przez Wykonawcę w formie niepieniężnej w wersji papierowej Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Getin Noble Bank o/Bytom: 43 1560 1049 0000 9030 0026 9731. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w Dziale zamówień publicznych (pok. 219). Zamawiający zwraca uwagę, aby do oferty nie dołączać oryginału gwarancji wadialnej, z uwagi na konieczność jej zwrotu. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN 21 wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie zieleni na Rynku w Bytomiu” - oznaczenie sprawy: DNP.260.13.2020.PN.RB. W przypadku gdy oferta zostanie złożona przez wykonawców działających wspólnie (konsorcjum) w treści gwarancji lub poręczenia winni być wskazani wszyscy wykonawcy działający wspólnie. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach