Przetargi.pl
Budowa budynku sanitarno-socjalnego na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2417050, 2411313 , fax. 322 417 055
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
  ul. Dąbrowskiego 113
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 2417050, 2411313, fax. 322 417 055
  REGON: 27156867300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moris.chorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku sanitarno-socjalnego na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Budowa budynku sanitarno-socjalnego na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie” Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę budynku sanitarno-socjalnego wraz z adaptacją kotłowni węglowej na węzeł cieplny w istniejącym budynku na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie oraz budową części kanalizacji obejmującej działkę 3928/83 (od kk8 do i.kO-7). Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną (Załączniki nr 7, 8 i 9 do SIWZ). Wykonawca musi wykonać wszystkie niezbędne czynności w celu przekazania obiektu do użytkowania (m.in. odbiory sanitarne, p.poż, wod.-kan., PinB, kominiarskie, gazowe oraz dostarczyć powykonawczą dokumentację geodezyjną z naniesieniem na mapę zasadniczą itp. – przedmiar robót kalkulacja własna) W kalkulacji własnej należy również uwzględnić wykonanie świadectwa energetycznego budynku i kotłowni, jest to dokument niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie. Od ww. dokumentów oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest uzależnione zakończenie robót i podpisanie protokołu ich zakończenia oraz wypłaty wynagrodzenia końcowego. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest, na etapie przed podpisaniem umowy, do przedłożenia harmonogramu prac. Przy kalkulacji cenowej Wykonawca musi wziąć pod uwagę system finansowania ww. zadania. Kwota na wykonanie przedmiotu zamówienia została wpisana w plan wieloletni Zamawiającego i przypada na lata 2020 i 2021. W związku z powyższym Wykonawca starający się o udzielenia zamówienia wyraża zgodę na wypłatę faktur częściowych w roku 2020 do kwoty 1.400.000,00 zł. brutto, pozostała kwota zgodnie z umową, płatna zostanie w roku 2021. Przy czym faktury zostaną wystawione po dokonaniu odbiorów częściowych zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Wykonanie zadania zapewni dostosowanie obiektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę wymogi art. 29 ust. 5 i art. 30 ust. 8 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych Zamawiający wymaga, aby realizacja niniejszego zadania odbywała się z zachowaniem przepisów Prawa budowlanego, dotyczących dostosowania takich obiektów do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wizja lokalna Istnieje możliwość, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca objętego robotami budowlanymi i jego otoczenia, celem pozyskania dla siebie i na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. 1.1. Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, technologii, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, czy dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia, o których mowa w dokumentacji technicznej, czy też zastosował materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ROWNOWAŻNYCH”, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą spełnianie minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. UWAGA: W przypadku: • braku oświadczenia wykonawcy w formularzu ofertowym, czy dla kalkulacji ceny ofertowej przyjęte zostały materiały/wyroby/urządzenia, o których mowa w dokumentacji technicznej czy też o parametrach równoważnych; • braku załączenia „Wykazu materiałów i urządzeń równoważnych” stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ, jeżeli Wykonawca oświadczył, że zastosował materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych lub • zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp” jako, że jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ. Przy czym, Zamawiający nie odrzuci oferty, jeżeli pomimo braku w formularzu ofertowym właściwego oświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca załączy jednocześnie do oferty: „Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych”. W takim przypadku, Zamawiający uzna, że dla kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca przyjął materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych, wskazanych w załączonym wykazie. 1.3. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1.3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) wszystkich pracowników, którzy faktycznie będą wykonywali czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót):  Roboty budowlane [czynności szczegółowo określone w przedmiarze robót]  Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe [czynności szczegółowo określone w przedmiarze robót]  Roboty instalacyjne wentylacyjne i klimatyzacyjne [czynności szczegółowo określone w przedmiarze robót]  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne [czynności szczegółowo określone w przedmiarze robót]  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i elektronicznych [czynności szczegółowo określone w przedmiarze robót]. Obowiązek ten nie obejmuje zatem takich czynności jak kierowanie budową lub robotami w ramach wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego, a także czynności polegających na dostawach materiałów i urządzeń. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu [wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy], lepsza kontrola wykonania zamówienia, z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników [wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia]. UWAGI: 1) Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni, w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu wyjaśnień w powyższym zakresie oraz przedstawić dowody wskazane przez Zamawiającego (określone w niżej wymienionym pkt.2) . 2) W celu wykazania spełnienia warunku zatrudnienia, możliwe będzie żądanie przez Zamawiającego kopii umów o pracę zawierających: imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Ponadto Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 3) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia/dokumentu w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt k) wzoru umowy. 4) Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest, na etapie przed podpisaniem umowy, do przedłożenia wykazu pracowników, którzy faktycznie będą wykonywali roboty budowlane każdego rodzaju w ramach niniejszego zamówienia. Nieprzedłożenie przez wybranego wykonawcę ww. dokumentu tj. wykazu pracowników, Zamawiający potraktuje jako odmowę podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: UWAGI do pkt 8 SIWZ: 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), a który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt 8.1.1. – 8.1.3 SIWZ w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, a w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt 8.2. SIWZ dotyczące tych podmiotów. 16.1. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – ale przed jej faktycznym podpisaniem zobowiązany będzie do przedłożenia: 16.1.1. Kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną na podstawie dołączonych przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ; 16.1.2. Kopii uprawnień osób – kierownika budowy oraz kierowników robót; 16.1.3. Potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w przypadku wniesienia w formie pieniężnej przedłożenie potwierdzenia dokonania przelewu, w przypadku wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej przedłożenie oryginału dokumentu gwarancji; 16.1.4. Wykazu pracowników wobec, których istnieje obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z pkt 1.3.1. niniejszej SIWZ. 16.1.5. Harmonogramu prac 16.2. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza –dokumentów o których mowa powyżej w pkt 16.1. będzie równoznaczne z „uchylaniem” się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 24aa ust. 2 uPzp) 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2f „uPzp”: Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w części VI niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w części VII i VIII SIWZ. 2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa:  w pkt. 7.1. i 7.2. SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  w pkt. 8.1. i 8.2 SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu;  w pkt. 7.3. SIWZ Wykonawcy składają łącznie;  w Części IV SIWZ (Kopia polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności) Wykonawcy mogą przedłożyć w postaci jednego dokumentu, wystawionego na Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do ich reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnioną[ne] do działania w ich imieniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie wstępne zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie ofertą najkorzystniejszą, wówczas Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która musi zawierać: 1) Jednoznaczne określenie celu gospodarczego, 2) Zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej (w tym do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności, 3) Oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji zamówienia oraz okres trwania gwarancji /rękojmi za wady, 4) Określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się z i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 7.1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 „uPzp” dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 7.2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. GRUPA KAPITAŁOWA Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) poprzez pojęcie: a) „przedsiębiorcy” rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), a także:  osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,  osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji. b) „przejęcie kontroli” rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. c) „grupa kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W oparciu o wskazane regulacje, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien samodzielnie zdecydować czy przynależy do grupy kapitałowej. 7.3. Do oferty Wykonawcy zobowiązani są załączyć: 7.3.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 7.3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 7.3.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ROWNOWAŻNYCH” – załącznik nr 10 do SIWZ. 7.3.4. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 15.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, jednakże każdorazowy wybór Podwykonawcy, zgłoszony po wyborze oferty, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 15.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, jeżeli są znane, firm podwykonawców. 15.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 10.2. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz Oferty”, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 10.3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 10.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 10.5. Oferta musi być sporządzona:  w języku polskim [dokumenty sporządzone w języku obcym załączone do oferty są składane wraz tłumaczeniem na język polski],  w 1 egzemplarzu. 10.6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 10.7. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 10.8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 10.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. UWAGA: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane, stanowić oddzielną część oferty oraz być odpowiednio zabezpieczone tj. np. odpowiednio opisane, oddzielone dodatkowymi okładkami z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” „tylko do wglądu przez Zamawiającego” itp. 10.10. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwane dalej „RODO”, obowiązek informacyjny określony w art. 13 lub art. 14 RODO ciąży na Wykonawcach, którzy pozyskali dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). W takim przypadku Wykonawca oświadcza w formularzu oferty – załącznik nr 3 do SIWZ, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 10.11. Wyjaśnienia treści SIWZ, a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. 10.12. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 10.13. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przetargu:  Anna Mucha – dział zamówień publicznych  Anna Śliwa – dział zamówień publicznych  Mariusz Schmidt – kierownik obiektów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach