Przetargi.pl
Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu – internat”.

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Lecznicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 152 043
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Spółka z o.o.
  ul. Lecznicza 7
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 324 152 043
  REGON: 27101888900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rpi.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu – internat”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres obejmuje obiekt kubaturowy o następujących powierzchniach i kubaturach: - powierzchnia zabudowy windy i wiatrołapu – ok. 13,07m2 - powierzchnia użytkowa windy (kabiny) – ok. 1,96 m2 - powierzchnia użytkowa wiatrołapu – ok. 4,87 m2 - kubatura szybu windy – ok. 76,31 m3 - kubatura wiatrołapu – ok. 12,18 m3 - wysokość szybu windy – ok. 18,80m - wysokość wiatrołapu – ok. 2,75m - powierzchnie utwardzone – rozebranie kostki pod obrys wiatrołapu i szybu (ok. 14m2) i ponowne ułożenie (ok. 30 m2). - przełożenie istniejącej kanalizacji deszczowej, kolidującej z tą inwestycją. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy będący załącznikiem nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 b) Oświadczenia o których mowa w pkt. 14.2 SIWZ – załączniki nr 2 i 6 do SIWZ c) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. ) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: a) Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek b) Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty. c) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, złożone najpóźniej w dniu podpisania umowy. d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę). 2) Strony umowy realizując przedmiot umowy uwzględnią rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U z 2020r. Poz. 491 z późn. zm.), zgodnie z ustawą ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), dotyczące zaleceń i wytycznych określających sposób postępowania w przypadku ogłoszenia stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Strony umowy ustalą odpowiedni sposób realizacji przedmiotu umowy, uwzględniając przepisy szczególne obowiązujące w tym zakresie lub też zawrą porozumienie o rozwiązaniu umowy w przypadku wystąpienia przesłanek do jej rozwiązania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach