Przetargi.pl
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem Przebudowa drogi powiatowej nr 3247L dr. kr. 17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka”

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22400 Zamość, ul. Szczebrzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 396 332 , fax. 846396332
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Szczebrzeska 69
  22400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 396 332, fax. 846396332
  REGON: 95037174900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zdp.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem Przebudowa drogi powiatowej nr 3247L dr. kr. 17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa drogi powiatowej nr 3247L dr. kr. 17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka”. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3247L dr. kr. 17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100). Wadium może być wnoszone w formach dopuszczonych ustawą Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawarte w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach