Przetargi.pl
Usługowe dowożenie i rozwożenie uczniów autobusami do placówek oświatowych na terenie gminy Kurów

Szkoła Podstawowa w Kurowie ogłasza przetarg

 • Adres: 24-170 Kurów, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818811018
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa w Kurowie
  Lubelska 16
  24-170 Kurów, woj. lubelskie
  tel. 818811018
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spkurow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługowe dowożenie i rozwożenie uczniów autobusami do placówek oświatowych na terenie gminy Kurów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługowe dowożenie i rozwożenie uczniów autobusami do placówek oświatowych na terenie gminy Kurów. PRZYWOZY: Kurs I – Kurów – Choszczów – Bronisławka - Dęba – Wólka Nowodworska – Brzozowa Gać – Kurów – 25 km. – liczba uczniów - 81. Kurs II – Kurów –Kłoda – Zastawie – Łąkoć – Barłogi – Kurów – 15 km. – liczba uczniów – 66. Kurs III – Kurów – Buchałowice – Klementowice – Kurów – 25 km. – liczba Uczniów - 71. Kurs IV – Kurów – Płonki - Kurów –13 km. – liczba uczniów - 76. Kurs V - Kurów –Kłoda – Zastawie – Łąkoć – Barłogi, Choszczów – Bronisławka - Dęba – Wólka Nowodworska – Brzozowa Gać – Kurów – 26 km. – liczba uczniów – 35. ODWOZY: Kurs I dwa razy – Kurów – Choszczów – Bronisławka - Dęba – Wólka Nowodworska – Brzozowa Gać – Kurów – 25 km. –łączna liczba uczniów - 102. Kurs II dwa razy – Kurów –Kłoda – Zastawie – Łąkoć – Barłogi – Kurów – 15 km. – łączna liczba uczniów - 80. Kurs III – Kurów – Płonki – Buchałowice – Klementowice – Kurów – 27 km. – liczba uczniów - 71. Kurs IV – Kurów – Płonki – Buchałowice – Klementowice – Kurów – 27 km. – liczba uczniów - 76. Wyżej określone dowozy mają być realizowane trzema autobusami. Wymagane jest dysponowanie autobusem zastępczym. Wsiadanie i wysiadanie uczniów na parkingu przed przedszkolem. Rozkład obowiązuje od 3 września 2018 r. Dzienna ilość kilometrów wynosi: 238, plus 420 km. w skali roku. Łączna liczba uczniów – 329. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60113100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania (na terenie Polski) transportu drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz posiadać zezwolenia wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 1 lit a, w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach