Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla zadania "Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej"

Miasto Chełm ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5652070, 5652223, 5652232 , fax. 825 652 254
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chełm
  Lubelska 65
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5652070, 5652223, 5652232, fax. 825 652 254
  REGON: 11019823800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla zadania "Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla zadania „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej". Opis inwestycji stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Plan sytuacyjny stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Niniejsze zamówienie związane jest z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Miasta Chełm pn.: „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej", który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.1. Tereny inwestycyjne 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną ; 2) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ul. Ceramicznej w: a) sieć wodociągową, b) sieć kanalizacji sanitarnej, c) sieć gazową, d) sieć energetyczną oraz budowę stacji transformatorowej o mocy 300kW z możliwością rozbudowy do 1000kW, e) lokalną sieć teleinformatyczną, f) kanalizację deszczową, g) wewnętrzny układ komunikacyjny w tym: drogi manewrowe, chodniki i oświetlenie terenu , 3) opracowanie kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę budynków na terenie inwestycyjnym przy ul. Ceramicznej w tym: a) budynku magazynowo – produkcyjnego – z częścią biurowo - socjalną (Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej) wraz z instalacjami wewnętrznymi , b) budynku magazynowo – produkcyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi , c) zagospodarowanie terenu w tym: parkingi, zieleń i infrastruktura dodatkowa (np. wiaty śmietnikowe, szlabany, elementy żelbetowe, schody terenowe), 4) opracowanie wizualizacji projektowanych obiektów, 5) opracowanie: a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, b) przedmiarów robót; c) kosztorysów inwestorskich; d) dokumentacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6) opracowanie studium wykonalności. 3. Powyższe opracowania należy wykonać: - część projektowa w 5 egz., - część kosztorysowa w 2 egz., - studium wykonalności w 2 egz., - w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu (zapisanych w formacie *pdf lub w innej formie cyfrowej możliwej do odtworzenia ogólnie dostępnymi programami komputerowymi). Forma elektroniczna studium wykonalności winna być wykonana w generatorze wniosków LSI 2014, z walidowana i wyeksportowaną do pliku pdf i xml. 4. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia opisanego w pki III.1 i 2 SIWZ obejmuje: 1) złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla zadania. Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.). W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP), a także w razie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przygotowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport o zakresie zgodnym z ww. ustawą oraz uzyskanymi opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia braków i złożenia wyjaśnień do organów opiniujących i uzgadniających stwierdzonych w trakcie postępowania przez te organy. Wykonawca winien uwzględnić zarówno w KIP jak i Raporcie ewentualną wycinkę drzew w ramach przedsięwzięcia. Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz.1566 ). 2) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z: a) ustawą Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w spawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ), 3) opracowanie studium wykonalności: Wykonawca zobowiązany jest wykonać studium wykonalności, analizę kosztów i korzyści oraz arkusz kalkulacyjny zawierający model finansowo – ekonomiczny dla zadania. Studium wykonalności (SW) i analiza kosztów i korzyści winna być wykonana zgodnie z wymogami dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.1. Tereny inwestycyjne, opublikowanego na stronie rpo.lubelskie.pl. Studium wykonalności powinno uwzględniać uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, finansowe, organizacyjne oraz związane ze środowiskiem naturalnym, dotyczące planowanej inwestycji. Uwaga: Przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może wskazywać znaków towarów, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Podanie przez Wykonawcę w opracowaniach znaków towarowych, patentów czy pochodzenia bez uzasadnienia tego specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy przedmiot zamówienia (materiał) nie zostanie dostatecznie opisany za pomocą dokładnych określeń, Zamawiający uzna to za wadę opracowania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania, dotyczące istotnych elementów projektowanej inwestycji oraz tych mających wpływ na koszty budowy, uwzględnianie wytycznych Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy, 2) przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wstępnych rozwiązań projektowych. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wstępnych rozwiązań projektowych Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji technicznej. 3) uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów między innymi: map geodezyjnych do celów projektowych, warunków technicznych, uzgodnień, decyzji i ekspertyz oraz pozwolenia na budowę, 4) przeprowadzenie badań geologicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej, 5) zastosowanie w projekcie rozwiązań skutkujących optymalizacją kosztów, 6) zastosowanie w projekcie wyłącznie materiałów, urządzeń , rozwiązań technicznych spełniających wymogi co do jakości wynikającej z przepisów : 1) o systemie oceny zgodności, 2) o wyrobach budowlanych, potwierdzonych przez aktualne certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne , opisy urządzeń technicznych , instrukcje obsługi , zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, zaświadczenia niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań z normami jakościowymi. 7) poprawa lub uzupełnienie wykonanej dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa, zgłoszenia zastrzeżeń do dokumentacji projektowej przez organ lub uprawniony podmiot, 8) uzupełnienie lub poprawienie dokumentów lub przygotowanie wyjaśnień w terminie 5 dni od daty zgłoszenia braków formalnych, oczywistych omyłek wad w dokumentacji lub w razie wezwania do przedstawienia wyjaśnień co do treści złożonej dokumentacji, 9) zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie robót realizowanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), zlecenie wykonania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego i na jego zlecenie, 6. Wszystkie opracowane dokumenty w ramach niniejszego zamówienia powinny być spójne i stanowić logiczną całość jednego przedsięwzięcia pt. "Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej". Dokumenty powinny być spójne pod względem technicznym, finansowym, prawnym, środowiskowym, wykonane zgodnie z najlepszą wiedzą, praktyką i starannością. 7. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 1) przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań, 2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych oraz udziela praw do korzystania z osobistych praw majątkowych. 8. Zamawiający ma prawo decydowania o wykorzystaniu przedmiotu umowy w całości lub części samodzielnie lub w połączeniu, według potrzeb związanych z realizacją zadania. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w opracowaniach spowodowanych oczywistą koniecznością bez zgody Wykonawcy. 10. Wykonawca oświadczy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie zawiera wad. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - czynności biurowe i administracyjne związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108.) 11.1 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 11 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 11.2 Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia. 11.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.11 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów; 11.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 11 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 11 SIWZ czynności. 11.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) w terminie i na zasadach określonych w pkt. VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.5-7 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.9b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. VI.9 a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. VI.10 SIWZ stosuje się odpowiednio. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Oferta musi zawierać: 1) formularz oferty o treści zgodnej z wzorem formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, zgodne z wzorami stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, 3) kalkulację ceny oferty o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, 5) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy, 6) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oraz pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy powinno być złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1796 z późn. zm.). 8. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. XI.11 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach