Przetargi.pl
„Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie gminy Serokomla”

Gmina Serokomla ogłasza przetarg

 • Adres: 21-413 Serokomla, Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 25 755 45 02, , fax. 25 755 45 02
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Serokomla
  Warszawska 21
  21-413 Serokomla, woj. lubelskie
  tel. 25 755 45 02, , fax. 25 755 45 02
  REGON: 711582470

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie gminy Serokomla”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn : „Przebudowa(modernizacja) dróg na terenie gminy Serokomla” Zakres robót obejmuje : Zadanie 1:Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 601 w miejscowości Hordzież o dł.713 mb. Zadanie 2:Przebudowę (modernizację) drogi (ul. Ogrodowa) w miejscowości Serokomla, działka nr 1248. - dł . 501 mb. Zadanie1:Wykonanie na istniejącej podbudowie tłuczniowej nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych, wykonanie robót pomiarowych, wyprofilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych drogi i zagęszczeniu podbudowy. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową i rozłożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonanie poboczy gruntowych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Zadanie 2: Przebudowa (modernizacja) drogi o dł. 501 mb. Wykonanie na istniejącej podbudowie z kruszywa łamliwego nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wykonaniem robót towarzyszących. Wykonie robót pomiarowych, wyrównanie istniejącej podbudowy oraz wykonanie poszerzenia kruszywem łamanym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych, skropienie podbudowy emulsja asfaltową, rozłożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych. Wykonanie robót towarzyszących polegających na wydłużeniu istniejącego przepustu drogowego wraz z wykonaniem przyczółków żelbetowych, wykonanie poboczy gruntowych wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem, ustawienie znaków drogowych. Szczegółowy opis w załącznikach 1 i 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000,00
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Art. 24 ust.11 - informacja o przynależności lub braku przynależności do gr. kapitałowej Do oferty należy dołączyć także (jeśli dotyczy): - w przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do ofert dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej.7.1.2Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1.1 SIWZ oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach