Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla SPZOZ w Łukowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21400 Łuków, ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 989 074 , fax. 257 989 074
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
  ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3
  21400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 257 989 074, fax. 257 989 074
  REGON: 30647200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla SPZOZ w Łukowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla SPZOZ w Łukowie w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego. Zakres zamówienia: Pakiet nr 1 – Sukcesywna dostawa artykułów biurowych. Rodzaj oraz ilości zamawianych materiałów znajdują się w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium dla całości zamówienia wynosi: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych, 00/100 groszy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 1); 3. Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (o treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 2); 4. Potwierdzenie wniesienia wadium; 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się postępowaniu (pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 6. Próbki asortymentu w ilościach podanych w załączniku nr 2 do SIWZ (próbki należy złożyć wraz z ofertą ze wskazaniem pakietu i pozycji której dotyczą) w ilości pozwalającej zapoznanie się z jakością oferowanych preparatów i umożliwiające dokonanie oceny w kryterium jakości. W związku z oceną parametrów jakościowych, próbki oraz oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą. Brak próbek/folderów spowoduje odrzucenie oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach