Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Depułtycze, Żółtańce Kolonia ul. Szczęśliwa, Radosna. Okszów Kolonia ul. Morelowa, Brzoskwiniowa, Olchowa, Orzechowa, Pokrówka ul. Łąkowa, Okszów ul. Sosnowa i Krzywice – zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Chełm ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Pokrówka, ul. Gminna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5637363 , fax. 82 5637793
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełm
  Pokrówka, ul. Gminna 18
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5637363, fax. 82 5637793
  REGON: 53239800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.chelm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Depułtycze, Żółtańce Kolonia ul. Szczęśliwa, Radosna. Okszów Kolonia ul. Morelowa, Brzoskwiniowa, Olchowa, Orzechowa, Pokrówka ul. Łąkowa, Okszów ul. Sosnowa i Krzywice – zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Stare Depułtycze, Żółtańce Kolonia ul. Szczęśliwa, Radosna. Okszów Kolonia ul. Morelowa, Brzoskwiniowa, Olchowa, Orzechowa, Pokrówka ul. Łąkowa, Okszów ul. Sosnowa i Krzywice. W szczególności: -     wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru prowadzenia robót (linie oświetlenia ulicznego) na podstawie uzyskanych z PGE Dystrybucja w Chełmie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz warunków technicznych zarządcy drogi, -     budowa linii oświetlenia ulicznego zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość Rejon Energetyczny Chełm, -     przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów powykonawczych,             Planowane do budowy linie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: 1) Stare Depułtycze – powinny przebiegać przez działki: Nr 56, 70, 69 - zakończenie linii przy działce Nr 216. Linia kablowa w pasie drogi gminnej – długość linii ok. 500 mb. 2) Żółtańce Kolonia ul. Szczęśliwa i Radosna - powinny przebiegać przez działki: Nr 8/2, 7/5, 21/1- zakończenie linii przy działce Nr. 21/2 oraz przez działki: Nr 22/9 – zakończenie linii przy działce Nr 22/1. Linia kablowa w pasie drogi gminnej – długość linii ok. 790 mb. 3) Okszów Kolonia ul. Morelowa i Brzoskwiniowa - powinny przebiegać przez działki: Nr 145, 328 - zakończenie linii przy działce Nr 373 oraz przez działki Nr 331/6. Linia kablowa lub napowietrzna w pasie drogi gminnej – długość linii ok. 650 mb. 4) Okszów Kolonia ul. Orzechowa - powinny przebiegać przez działki: 145, 141 i 132 - zakończenie linii przy działce Nr 95/2 i przy działce Nr 140. Linia kablowa lub napowietrzna w pasie drogi gminnej – długość linii ok. 260 mb. 5) Okszów Kolonia ul. Olchowa - powinny przebiegać przez działki: 227, 6 - zakończenie linii przy działce Nr 29. Linia kablowa lub napowietrzna – długość linii ok. 190 mb. 6) Pokrówka ul. Łąkowa - powinny przebiegać przez działki: 216, 513, - zakończenie linii przy działce Nr 521/1. Linia napowietrzna na istniejących słupach w pasie drogi wojewódzkiej i gminnej – długość linii ok. 290 mb. 7) Okszów ul. Sosnowa powinny przebiegać przez działki: 29/49, 29/40, 136/2 - zakończenie linii przy działce Nr 73/4. Linia napowietrzna na istniejących słupach w pasie drogi gminnej – długość linii ok. 400 mb. 8) Krzywice - powinny przebiegać przez działki: 69, 62, 65, 67, 68, 24, - zakończenie linii przy działce Nr 75 w pasie drogi gminnej i na działkach prywatnych. Linia napowietrzna na istniejących słupach – długość linii ok. 480 mb. Wymagania dotyczące opraw:  - oprawy LED nie gorsze niż - oprawa oświetleniowa typu LED - diodowa oprawa masztowa i wysięgnikowa . W wersji MLT(Multi Lens Technologie), obejmuje wysokowydajne systemy UV i odporne na temperatury systemy soczewkowe w konfiguracji poczwórnej. Z asymetrycznym , szerokim rozsyłem światła. Maksymalny strumień świetlny oprawy przy minimalnym poborze mocy, wydajność świetlna oprawy powyżej 130 lm/W. Barwa światła neutralna, temperatura barwowa min. 4000K, współczynnik oddawania barw Ra > 70. Trwałość L(25st. C)=100.000 h. Korpus oprawy z aluminium formowanego ciśnieniowo. Kontury boczne o charakterze zamkniętym. Korpus oprawy lakierowany proszkowo, wysoka odporność na warunki atmosferyczne. Płyta zamykająca z jednowarstwowego szkła hartowanego, poddanego obróbce cieplnej (ESG-H). Szyba o właściwościach przeciwodblaskowych, przepuszczalność > 98%, ramka z odlewu ciśnieniowego, uszczelniona, otwierana i wypinana bez narzędzi. Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw ok. 0,180 m2. Klasa ochronności II, szczelność IP 66. Z podłączonym przewodem zasilającym 10 m. Zasilacz elekroniczny, ściemnialny cyfrowo (DALI). Odporność na działanie napięć udarowych 6kV. Parametryzowany statecznik z utrzymaniem stałego strumienia światła (CLO). Pobór mocy na końcu okresu trwałości max 75 W. Okres gwarancji i rękojmi za wady na dokumentację projektową oraz wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały - 60 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wzywa Wykonawców do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (zwanym dalej wnioskiem) oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunku udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa: 1) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) (wzór załącznik nr 1A), 2) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 1B), 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 3), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w III.1.3). 4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgodnie z Załącznikiem nr 4.(Uwaga! W wykazie usług należy wskazać doświadczenie zdobyte przy projektowaniu – o ile wykonawca będzie wykazywał odrębnie doświadczenie zdobyte przy wykonywaniu projektu); 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11 (załącznik nr 4). Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej składa ww. oświadczenie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. Wzory oświadczeń zostały przygotowane przez Zamawiającego i udostępnione na stronie http://ugchelm.bip.lubelskie.pl.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach