Przetargi.pl
dostawa leków

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 797704880, , fax. 825 724 170
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Al. J. Piłsudskiego 64
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 797704880, , fax. 825 724 170
  REGON: 11019766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.wlodawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 Błękit tryptanu ,ampułka ,ilość 120; Proxymetacainum , Krople 15 ml , 5mg/ml, ilość 120; Levofloxacinum, Krople 5 ml , ilość 20; Cefuroxym, proszek do przygotowania roztworu do wstrzykliwań, 50mg, ilość 30; Triamcinolol, Fiolka 2 ml, 4% 2 ml, ilość 10; Metyloceluloza 2% , ampułkostrzykawka, 2%, ilość 150; Epinerfryna, ampułki x 10 , ilość 20 Zadanie 2 Płyn wieloelektrolitowy do inf. buforowany octanami, jabłczanami z jonami wapnia 2,5 mmol/l, nie zawiera mleczanów, Butelka lub worek wyposażone w dwa sterylne niezależne porty, 500 ml, iloß© 5380
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: Oświadczenie o spełnieniu warunków oraz Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub na prowadzenie składu konsygnacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne. W przypadku gdy Wykonawca jest wytwórcą - Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach