Przetargi.pl
Dostawa zestawów do terapii osoczem bogatopłytkowym z dzierżawą wirówki

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 431029234
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów do terapii osoczem bogatopłytkowym z dzierżawą wirówki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pojedynczy zestaw pozwalający na pozyskanie 3 - 3,5 ml osocza bogato płytkowego PRP z 10 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji. Zgodnie z danymi producenta system pozwala na pozyskanie ok. 80% płytek krwi. Czas przygotowania PRP wynosi ok. 15 minut. Filtr, który wchodzi w skład zestawu zatrzymuje wszystkie niepożądane komórki o wielkości powyżej 10 µm. W skład zestawu wchodzą: 1 probówka podciśnieniowa do pobrania 10 ml krwi, zawierająca barierę żelową, środek przeciwkrzepliwy (cytrynian 1,77 ml), 1 tłok z filtrem, 1 zestaw VACU-10 do pobrania krwi, 1 kaniula 18 G x 100 mm, 1 strzykawka 10 ml, 1 strzykawka 1 ml BD louer lock, 1 igła 30 G x 1/2. - 240 szt, wirówka 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach