Przetargi.pl
Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów i zestawów medycznych

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5623247, 5623254 , fax. 825 623 247
 • Data zamieszczenia: 2019-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
  ul. Ceramiczna 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5623247, 5623254, fax. 825 623 247
  REGON: 11019690800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsschelm.e-bip.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów i zestawów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów i zestawów medycznych dla potrzeb SPWSzS w Chełmie w oparciu o bieżące potrzeby Zamawiającego z podziałem na 21 części: 1) część nr 1 - sterylne osłony na sprzęt medyczny 2) część nr 2 - zestawy specjalistyczne 3) część nr 3 - zestawy uniwersalne i serwety samoprzylepne 4) część nr 4 - maski, czepki i ubrania 5) część nr 5 - podstawowy zestaw do zabiegów oraz sterylna folia chirurgiczna 6) część nr 6 – zestawy uniwersalne 7) część nr 7 – jednorazowy koc ogrzewający 8) część nr 8 – zabezpieczające podkłady higieniczne 9) część nr 9 – diagnostyczne majtki medyczne 10) część nr 10 – zestawy do operacji ginekologiczno-położniczych 11) część nr 11 – podkłady absorpcyjne 12) część nr 12 – maty dezynfekcyjne 13) część nr 13 – rękawice higieniczne do mycia pacjenta 14) część nr 14- uniwersalny fartuch 15) część nr 15 – serwety z włókniny 16) część nr 16 – zestaw do operacji PCLN, zestaw serwet, sterylne fartuchy operacyjne 17) część nr 17 – podkład na stół operacyjny 18) część nr 18 – jednorazowa bluza lekarska 19) część nr 19 – odzież dla pacjenta 20) część nr 20 – zestawy do zabiegów implantacji i defibrylatorów 21) część nr 21 - pokrowce na buty i fartuchy Przez powyżej określony przedmiot zmówienia należy rozumieć skrótowe zdefiniowanie przedmiotu. Szczegółowy opis, w tym standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz ilości przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy wraz z częścią asortymentowo - cenową, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór oferty elektronicznej- załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach