Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Międzyrzecz ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 426 930 , fax. 957 426 979
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzecz
  ul. Rynek 1
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 957 426 930, fax. 957 426 979
  REGON: 21096684600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzyrzecz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj” w branży elektrycznej. 2. Roboty budowlane objęte nadzorem podzielone jest na cztery części: Część 1: „BO-Oświetlenie przejść lampami LED z dwóch stron jezdni dla pieszych” Część 2: „BO-budowa oświetlenia w miejscowości Święty Wojciech” Część 3: „Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wokół drogi wewnętrznej przy ul. Mieszka I – obok przystanku autobusowego koło Paklicy” Część 4: „Przedłużenie linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1242 F w Pieskach wylot na Boryszyn PT + wykonanie”. 3. Szczegółowy opis robót budowlanych polegających nadzorowaniu określa dokumentacja opracowana dla zadania „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj”– sygnatura akt: WRG.271.13.2019, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.miedzyrzecz.pl. 4. Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:  sprawowanie nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego;  monitorowanie postępu prac;  pobyt na budowie inspektora nadzoru, zgodnie z technologią wykonania robót (w tym m. in. kluczowych robót – pomiary, uzgodnienia), weryfikacja dobranego sprzętu do realizacji inwestycji;  czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;  uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie;  po zakończeniu robót oraz po oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i stwierdzeń, inspektor nadzoru potwierdza gotowość obiektu do odbioru;  przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych i w końcowym;  udział w pracach komisji odbioru robót, przyjęcie od kierownika budowy/robót dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie ich Zamawiającemu;  przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji;  kontrola zgodności wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej;  kontrola zgodności wykonywanych robót z umową zawartą z Wykonawcą;  w przypadku zgłoszenia usterek w okresie gwarancyjnym - nieodpłatny udziału w przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek;  jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą to Inspektor powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych, zamiennych;  wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej oraz elektronicznej. 5. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, uczestnictwa w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych. 6. Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3) niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach