Przetargi.pl
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy sanitarnych na posesjach Inwestorów w Bielsku Podlaskim - etap III

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 37
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7302923, 7302322 , fax. 085 7302322
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Studziwodzka 37 37
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 085 7302923, 7302322, fax. 085 7302322
  REGON: 00015169600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkbielsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy sanitarnych na posesjach Inwestorów w Bielsku Podlaskim - etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy sanitarnych na posesjach Inwestorów w Bielsku Podlaskim - etap III, tj.: a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy. 3. Do szczegółowych zadań Inspektora Nadzoru należeć będzie: a) Współpraca z Zamawiającym zapewniająca sprawną, zgodną z dokumentacją projektową obsługę realizacji zadania, odbioru oraz rozliczenia; b) Sprawdzanie kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót projektowo -budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego oraz ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ustawą Pzp; c) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót projektowo - budowlanych. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania polecenia wykonania robót dodatkowych. 4. Zakres obowiązków jest związany z postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót projektowo - budowlanych (nr ogłoszenia o zamówieniu 394310-2013 z dnia 30.09.2013 r.). Wartość szacunkowa robót projektowo - budowlanych wynosi 93480,00 zł brutto. 5. W zakres prac pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy sanitarnych na posesjach Inwestorów w Bielsku Podlaskim - etap III, wchodzą następujące roboty budowlane: wykonanie przyłączy sanitarnych wraz z robotami towarzyszącymi do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicach: Rejtana, E. Plater, J. Matejki, Brańska, O. Kolberga, Łąkowa, Białostocka, 11 Listopada, Orzeszkowa, Sosnowa, Kleeberga, Obozowa, Dubiażyńska, Wiejska w Bielsku Podlaskim. 6. Szczegółowy opis oraz zakres robót został określony w programie funkcjonalno - użytkowym (PFU), stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkbielsk.pl/ogłoszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach