Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Klasztornym Dużym.

URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Gen. Józefa Hallera 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH
  ul. Gen. Józefa Hallera 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  REGON: 000527546
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kartuzy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Klasztornym Dużym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac projektowych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Klasztornym Dużym”.2. Nadzór obejmuje branżę konstrukcyjno - budowlaną, sanitarną, elektryczną oraz drogową.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych, które mają być wykonane i nadzorowane przez inspektora nadzoru zostały ujęte w dokumentacji projektowej w postępowaniu na roboty budowlane pod numerem ZP.271.35.2022 https://platformazakupowa.pl/transakcja/668362 4. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia określający dokładny zakres oraz wymagania, zawarto z załączniku nr 7 do SWZ.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w umowie. Projekt umowy wraz z istotnymi dla stron postanowieniami stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:1) nie podlega wykluczeniu na podstawie:a) art. 108 ust. 1 Pzpb) art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) i 7) Pzp.z uwzględnieniem postanowień art. 109 ust. 3 oraz art. 110 Pzp.2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),3) spełnia warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, określone w pkt 2.2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.4) Zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że:a) skieruje do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:• Drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia odpowiednie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;• Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia odpowiednie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;• Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia odpowiednie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;b) skieruje do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w następujących specjalnościach:• Konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia odpowiednie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;• Drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia odpowiednie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;• Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia odpowiedniew zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;• Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia odpowiednie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach