Przetargi.pl
Budowa sezonowego obiektu sanitarnego w Rzucewie.

GMINA PUCK ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, 10 Lutego 29
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 673-56-28
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PUCK
  10 Lutego 29
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 58 673-56-28
  REGON: 191675468
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sezonowego obiektu sanitarnego w Rzucewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sezonowego obiektu sanitarnego w Rzucewie”. 2. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu: „Rzucewo - rozwój oferty żeglarskiej w Gminie Puck”.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach