Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową Parku Miejskiego w Lubartowie

Gmina Miasto Lubartów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 552 273 , fax. 818 552 016
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lubartów
  ul. Jana Pawła II 12
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 552 273, fax. 818 552 016
  REGON: 43101938800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową Parku Miejskiego w Lubartowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Przebudowa Parku Miejskiego w Lubartowie” w ramach projektu pn. „Zielony LOF” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, hydrotechnicznej i drogowej, oraz w branży ogrodniczej z podziałem na części, stosownie do poszczególnych branż. Zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia: 2) Szczegółowy opis robót przewidzianych do wykonania i nadzorowania zawarty został w załącznikach do niniejszej IDW-SIWZ: - dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, - przedmiarze robót, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach