Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Utworzenie Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Kłoczewie”

Gmina Kłoczew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-550 Kłoczew, Długa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 543 199, , fax. 257 543 199
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłoczew
  Długa 67
  08-550 Kłoczew, woj. lubelskie
  tel. 257 543 199, , fax. 257 543 199
  REGON: 71158224000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Utworzenie Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Kłoczewie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa zadania: „Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Utworzenie Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Kłoczewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna. W załączniku nr do 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 niniejszej specyfikacji określono parametry techniczne, charakterystykę oraz wymagania jakościowe. 3.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części: Część 1 – Zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia kuchni – szczegółowy opis został określony w załączniku 1.1 do niniejszej SIWZ Część 2 – Meble – szczegółowy opis został określony w załączniku 1.2 do niniejszej SIWZ Część 3 – Pomoce dydaktyczne – szczegółowy opis został określony w załączniku 1.3 do niniejszej SIWZ Część 4 – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego – szczegółowy opis został określony w załączniku 1.4 do niniejszej SIWZ 3.2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie sal, sprzęt komputerowy były fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary – w zakresie każdej z części muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 3.3. Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia, zamontowania, podłączenia, uruchomienia i montażu. 3.4. Wykonawca zobligowany jest do realizowania dostaw wraz z instrukcją w jęz. polskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówieniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach