Przetargi.pl
„Ukształtowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie”

GMINA KRZCZONÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 23-110 Krzczonów, Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48(81)5664051, +48(81)5664079 , fax. +48(81)5664079
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KRZCZONÓW
  Spokojna 7
  23-110 Krzczonów, woj. lubelskie
  tel. +48(81)5664051, +48(81)5664079, fax. +48(81)5664079
  REGON: 43101965500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Ukształtowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie na nawierzchnię poliuretanową w ramach projektu „Ukształtowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) roboty przygotowawcze, b) roboty rozbiórkowe, c) roboty ziemne, d) wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska o pow. 646,00 m2, e) montaż wyposażenia boiska wielofunkcyjnego, w tym: - boisko do kosza, - boisko do siatkówki, - boisko do piłki ręcznej/nożnej, - kolorystyka i linie, f) wykonanie ogrodzenia z siatki polipropylenowej, g) roboty wykończeniowe. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również dostawę i montaż ławki solarnej – 1 kpl., oraz dostawę i montaż lamp solarnych LED – 6 kpl. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: - Przedmiar robót, - Projekt zagospodarowania terenu - Opis lamp i ławek solarnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie zł: siedem tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu;(wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: RBS Bychawa/O Krzczonów nr rachunku: 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RBD.2710.5.2019.MR” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach