Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie

GMINA GNIEZNO ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 424 57 50 , fax. 61 424 57 51
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GNIEZNO
  Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 424 57 50, fax. 61 424 57 51
  REGON: 631259519
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej: do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru robót drogowych będzie wykonywała swoją pracę przy realizacji Umowy w wymiarze: co najmniej 2 dni w tygodniu co najmniej 3 godziny dziennie (obecność na placu budowy zostanie udokumentowana każdorazowo wpisem w dzienniku budowy). Większą liczbę dni może zaproponować Wykonawca w celu uzyskania większej liczby punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert. Szczegółowy zakres obowiązków zawiera wzór umowy.Wykonawca w ramach zadania zapewni również odpowiedni personel do pełnienia funkcji inspektorów branżowych posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) (min. 1 osoba dla każdej branży) dla inspektora robót branżowych: a) Inspektora robót mostowych – osobę posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.b) Inspektora robót telekomunikacyjnych – osobę posiadającą co najmniej Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.c) Inspektora robót elektrycznych – osobę posiadającą co najmniej Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV.Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru branżowego : branża elektryczna i telekomunikacyjna: w trakcie realizacji danego typu robót przez Wykonawcę, bieżącą kontrolę wykonania robót Inspektor będzie wykonywał co najmniej 3 dni w tygodniu co najmniej 2 godziny dziennie tak aby była zapewniona skuteczność nadzoru (za wyjątkiem sobót i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum, bądź zawezwania przez kierownika budowy).Zamawiający zastrzega sobie prawo zawezwania Inspektora nadzoru oraz inspektorów branżowych na budowę w sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych.W celu zapoznania się Wykonawców z całym zakresem robót nad którym będzie sprawowany nadzór budowlany, Zamawiający podaje link do dokumentacji projektowej zadania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/630952Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) należycie usługę polegającą na sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) trwającego w sposób ciągły co najmniej 4 miesiące i wartości minimum 1 mln PLN netto obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę obiektów mostowych typu: most lub wiadukt lub estakada,- dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, któraw ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił przez co najmniej 12 miesiące funkcję Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej przy realizacjico najmniej 2 zadań inwestycyjnych o wartości minimum 8 mln PLN netto każdy,dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej w ograniczonym zakresie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV.Nie dopuszcza się wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko, z wyjątkiem funkcji inspektora robót drogowych i mostowych które może wykonywać ta sama osoba, przy uwzględnieniu jednocześnie spełnieniu warunków zawartych w obu opisanych warunkach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach