Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury SP ZOZ w Obornikach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-600 Oborniki, Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Szpitalna
  64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
  REGON: 000306609
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.oborniki.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury SP ZOZ w Obornikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 – II etap (dotyczy ogrodzenia) Przedmiotem zamówienia w zakresie tej części są roboty budowlane polegające na rozbiórce starego i wykonaniu nowego ogrodzenia wraz bramą, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury SP ZOZ w Obornikach poprzez dostosowanie prosektorium do potrzeb placówki oraz adaptacja istniejącego budynku na potrzeby zaplecza magazynowego i archiwum szpitalnego wraz z budową miejsc stacjonowania karetek pogotowia ratunkowego i przebudową zaplecza komunikacyjnego i parkingowego”.Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to stanowią integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2 do SWZ.Przedmiar robót stanowi integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2.1 do SWZ.Część nr 2 – III etap (dotyczy wiaty przy wjeździe i wiaty dla karetek)Przedmiotem zamówienia w zakresie tej części są roboty budowlane polegające na wykonaniu wiaty przy wjeździe oraz wiaty dla karetek, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury SP ZOZ w Obornikach poprzez dostosowanie prosektorium do potrzeb placówki oraz adaptacja istniejącego budynku na potrzeby zaplecza magazynowego i archiwum szpitalnego wraz z budową miejsc stacjonowania karetek pogotowia ratunkowego i przebudową zaplecza komunikacyjnego i parkingowego”.Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to stanowią integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2 do SWZ.Przedmiar robót stanowi integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2.2 do SWZ.Część nr 3 – IV etap (dotyczy wiaty na pojemniki z odpadami)Przedmiotem zamówienia w zakresie tej części są roboty budowlane polegające na wykonaniu wiaty na pojemniki do odpadów, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury SP ZOZ w Obornikach poprzez dostosowanie prosektorium do potrzeb placówki oraz adaptacja istniejącego budynku na potrzeby zaplecza magazynowego i archiwum szpitalnego wraz z budową miejsc stacjonowania karetek pogotowia ratunkowego i przebudową zaplecza komunikacyjnego i parkingowego”.Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to stanowią integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2 do SWZ.Przedmiar robót stanowi integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2.3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Dotyczy wszystkich części zamówieniaWarunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, tj.:1) kierownikiem budowy branży budowlanej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie, w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień.Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach