Przetargi.pl
„Modernizacja dachu na przedszkolu w Opatowie”

Gmina Łęka Opatowska ogłasza przetarg

 • Adres: 63-645 Łęka Opatowska, Akacjowa 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0627814520 , fax. 0627814521
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęka Opatowska
  Akacjowa 4
  63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie
  tel. 0627814520, fax. 0627814521
  REGON: 250855481
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://leka-opatowska.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja dachu na przedszkolu w Opatowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na nową blachodachówkę na budynku Przedszkola w Opatowie o łącznej powierzchni ok. 740 m2. Pokrycie dachowe należy wykonać z blachodachówki powlekanej w kolorze czerwonym (ceglastym) nawiązującym do istniejącego pokrycia dachowego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) demontaż istniejącego pokrycia dachowegob) demontaż systemu orynnowaniac) wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z obróbkami i innymi robotami towarzyszącymid) wykonanie nowego systemu orynnowania z blachodachówkie) demontaż istniejącej instalacji odgromowejf) ponowny montaż instalacji odgromowej z wymianą wsporników i elementów wsporczych instalacji odgromowej, wykonanie badań instalacji odgromowej i wykazanie jej skuteczności,g) sprawdzenie szczelności folii dachowej wraz z naprawą uszkodzeńh) sprawdzenie odkrytych elementów konstrukcji i podkonstrukcji dachu wraz z ich wymianą lub naprawą w zależności od stopnia destrukcji i decyzji podjętej przez Inspektora Nadzorui) montaż na dachu wyłazów dachowych wraz z wykonaniem obróbek wewnątrz i na zewnątrzj) montaż stopni kominiarskich i ław kominiarskich w celu zapewnienia dojścia do kominów – obecnie dach nie posiada takich elementów,k) inne roboty, które wymagają wykonania w celu realizacji przedmiotu zamówieniaKolorystyka materiałów:- blachodachówka wraz obróbkami blacharskimi: kolor dobrany do pozostałej części dachu nie objętej opracowaniem (kolor ceglasty)- rynny i rury spustowe: kolor ceglastyUWAGA! Wszystkie prace prowadzone będą na czynnym obiekcie. W budynku przedszkola prowadzone będą zajęcia dydaktyczne. Wszelkie czasowe wyłączenia z użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz planowe przerwy w dostawie mediów wymagają wcześniejszego uzgodnienia z zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczącezdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie /przebudowie/ remoncie/ modernizacji pokrycia dachowego o powierzchni co najmniej 300m2, oraz potwierdzi dowodami, że zadania te zostały wykonane należycie, w szczególności poda informacje, że zadania te zostały wykonanezgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku oferty składanej wspólnie warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli spełni go minimum jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach